Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Slávnosť skladania doživotných sľubov sestry Márie Terezky Vlasákovej, SSpSAP

20. máj 2023 bol pre našu komunitu významným dňom. V tento deň totiž počas svätej omše o 15:00 zložila naša sestra Mária Terezka Vlasáková svoje doživotné rehoľné sľuby. Svätú omšu celebroval pomocný nitriansky biskup Peter Beňo a koncelebrovali ďalší trinásti kňazi, medzi nimi provinciál verbistov, p. Marek Vaňuš, SVD, p. Jozef Bartkovjak, SJ, p. Andrej Valent, OCD, vdp. Jiří Klos, ďalej vdp. Michal Ledecký, súčasný farár zo Starej Turej, odkiaľ pochádza sr. M. Terezka. Prítomný boli aj rodáci zo Starej Turej – vdp. Milan Červeňanský a Juraj Schindler a tiež ďalší kňazi. Po sv. omši nasledovalo v aule kláštora agapé, počas ktorého bola možnosť stretnúť sa a porozprávať sa so sr. M. Terezkou.

Za poskytnutie väčšiny nižšie uvedených fotografií srdečne ďakujeme fotografovi Jaromírovi Mikulcovi (Človek a viera).

Viac fotografií z tejto slávnosti a z agapé nájdete na stránke clovekaviera.sk:

VIDEO z tejto slávnosti nájdete TU.

Tesne pred začiatkom slávnosti sme spoločne zaspievali hymnus „Ave Maris Stella“

Prítomní boli aj vdp. Mikuláš Šurín a vdp. Ladislav Mišura

Prvé čítanie bolo z 22. kapitoly Zjavenia sv. Jána: 22, 12-14.16-17.20

Rodičia sr. Márie Terezky – Adriana a Peter

Druhé čítanie zaznelo z 1. listu sv. Petra: 1,3-9

Evanjelium (Jn 17, 20-26) čítal diakon žilinskej diecézy, Michal Rudinec

Homília o. biskupa Petra Beňu

Počas svätej omše hral organista MUDr. Jakub Benko

„...sľubujem Tebe, svätý Trojjediný Bože, navždy čistotu, chudobu a poslušnosť...“

Sestra podpisuje na oltári formulár sľubov napísaný vlastnou rukou

Požehnanie novej sestry profesky

Biskup odovzdáva sestre požehnaný prsteň

Prinášanie obetných darov – sr. M. Terezka spolu s predstavenou

Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého

Počas sv. prijímania sme spievali: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Ostaňte vo mne, prinesiete ovocie.“

Huslistka Marie Hujerová z Ostravy

Záverečné požehnanie profesky a celého zhromaždenia veriacich

A na záver – slávnostné „Te Deum“!

O. biskup Peter Beňo pozdravuje rodičov sr. M. Terezky

Pastierske požehnanie...

Z kaplnky sme odchádzali za radostných zvukov Svadobného pochodu.

Brat Peter s manželkou Anežkou

Sestra Monika so synom (vľavo)

Modlitba pred jedlom...

Misijné sestry slovenskej provincie spolu so sestrou Tressou Sebastian Nayathu z Indie (7. zľava), generálnou vizitátorkou

Benedikt, Dávid a Americo – seminaristi verbisti – s misijnými ružencami

Farníci zo Starej Turej spolu s p. farárom Michalom Ledeckým

Požehnanie od rodnej sestry Moniky

So sestrou Monikou, jej synom, Maruškou a Jirkom

Mali sme živú hudbu...

Obrázok z pozvánky na doživotné sľuby

požiadajte o modlitbu