Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Príchod na Slovensko

2. mája 2005 generálne vedenie sestier Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony navštívilo Nitru, obzrelo si vyhliadnutý pozemok pre ich budúci kláštor a povedalo definitívne „áno“.

V rozmedzí troch rokov (2005-2008) trvali prípravy projektovej dokumentácie, vybavenie stavebných povolení a realizácie stavby prvého kláštora Ružových sestier na Slovensku.

Pozemok, na ktorom stojí kláštor, veľkodušne ponúkol Biskupský úrad Nitra. Nachádza sa v lokalite Nitra – Šindolka, na spojnici dvoch dominánt mesta Nitry, spojených s históriou a kresťanstvom Slovenska. Jednou je vrch Zobor, kde žil sv. Andrej Svorad, vyznavač, patrón mesta Nitry. Druhou dominantou je tak isto vrch, hoci menší, na ktorom stojí Nitriansky hrad s katedrálou sv. Emeráma. Tu dal podľa tradície postaviť Pribina prvý kresťanský chrám na tomto území, ktorý posvätil soľnohradský biskup Adalrám r. 828.

Projekt nového kláštora, určeného pre 23 sestier, navrhol Ing. arch. František Dulík. Konečná verzia projektu sa nerodila ľahko a predchádzalo jej osem pracovných verzií, ktoré boli prediskutovávané s vedením SSpSAP. Keďže sestričky žijú v klauzúre (oddelené od ostatných ľudí), musel projekt do dôsledkov zohľadniť túto ich potrebu. Vďaka obojstrannej ochote a oduševneniu sa podarilo dospieť ku konečnej podobe kláštora.

Chronológia príchodu:

apríl 2000 - návšteva SSpSAP na Slovensku za účelom získania povolaní zo Slovenska (Sr. Mária Magdaléna, Mária Cordia).

2003 - generálna kapitula SSpSAP v Bad Driburgu rozhodla o založení kláštora na Slovensku

14.-20. marec 2004 - návšteva sestier SSpSAP na Slovensku za účelom hľadania vhodného pozemku na výstavbu kláštora (Sr. Mária Devota, Sr.Mária Magdaléna).

28. máj 2004 - otvorené bankové konto SSpSAP v Tatra banke.
10. august 2004 - návšteva SSpSAP na Slovensku za účelom obhliadky pozemkov v Nitre (Sr. Mária Cecilia....)

27. január 2005 - žiadosť SSpSAP o prijatie do nitrianskej diecézy.

18. marec 2005 - súhlas nitrianskeho biskupa J. Em. Jána Kardinála Korca s príchodom SSpSAP do jeho diecézy.

2. máj 2005 - návšteva generálneho vedenia SSpSAP v Nitre a výber pozemku v lokalite Nitra, Šindolka. (Sr. Mária Cecilia, Mária Devota, Mária René).

22. august 2005 - registrácia SSpSAP na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

20. september 2005 - zmluva o budúcej nájomnej zmluve medzi SSpSAP a BÚ Nitra.

apríl 2006 - archeologický prieskum na pozemku.

júl 2006 - archeologický výskum na pozemku (bez hodnotnejších nálezov).

28. september 2006 - nájomná zmluva medzi SSpSAP a BÚ Nitra o prenájme pozemku.

11. október 2006 - zmluva medzi SSpSAP a firmou JAS – ABM o výstavbe kláštora.

október 2006 - začiatok výstavby kláštora Najsvätejšej Trojice.

1. máj 2007 - požehnanie staveniska kláštora a základného kameňa nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom za prítomnosti generálneho vedenia SSpSAP, duchovenstva, zasvätených osôb a veriacich.

15. november 2008 - posviacka kláštora Najsvätejšej Trojice

Posviacka kláštora:

požiadajte o modlitbu