Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2020

Adventný Pečený čaj

Začiatkom decembra sme spojili svoje sily a pripravili sme malé poháre pečeného ovocného čaju, ktoré sme potom venovali Misijnému domu Matky Božej v Nitre na Kalvárii. Verbisti tam každoročne organizujú pred Vianocami Misijný jarmok. Výťažok z jarmoku, ktorý sa tento rok konal 15. decembra, putoval na Kubu, kde pôsobia traja slovenskí verbisti.

„Radostná zvesť ozýva sa“

S blížiacimi sa sviatkami Narodenia Pána sme sa rozhodli počas spoločných lekcií spevu nacvičiť známu Vianočnú omšu od Jozefa Halma, „Radostná zvesť ozýva sa“. Viaceré z nás už tieto melódie aspoň z počutia poznali, a tak nám to ani netrvalo dlho, a počas Vianoc sme ich mohli spolu s nadšenými veriacimi v našej kaplnke spolu spievať.

Návšteva verbistov z Maďarska

1. februára nás navštívila skupina verbistov z maďarskej provincie. Okrem dvoch pátrov a jedného diakona prišli aj traja seminaristi, pôvodom z Indie a Indonézie, ktorí chcú v rámci teologického štúdia získať misijnú skúsenosť. Preto prišli študovať do Maďarska, kde možno budú v budúcnosti aj pôsobiť. Jeden z tých seminaristov nás prekvapil, keď povedal, že pozná osobne naše ružové sestry v Indonézii, pretože pochádza z toho istého mesta (Ruteng), kde majú ony kláštor. Povedal nám, že sa často prichádzal modliť do ich kaplnky. Po srdečnom rozhovore, pri ktorom sme mali možnosť precvičiť si angličtinu, sme sa odobrali do kaplnky na spoločnú modlitbu.

Misia v Amazónii

Môcť sa zúčastniť svätej omše len štyrikrát v roku? Aj o tom je Amazónia. O svojej misijnej práci v Brazílii – Amazónii nám prišiel 4. marca porozprávať páter Pavol Baláž, SVD. V tejto najväčšej juhoamerickej krajine pôsobil v rokoch 2011-2019. Počas niekoľkých hodín, ktoré nám venoval, nám priblížil túto zaujímavú misiu, tak veľmi špecifickú a našej slovenskej kultúre ťažko pochopiteľnú. Páter Baláž, ktorý momentálne pôsobí v Nitre na Kalvárii a je misijným sekretárom, spestril svoje rozprávanie fotografiami zo svojho bývalého pôsobiska a rád zodpovedal na naše otázky.

Všetci sme údmi Cirkvi, Kristovho tela

S hlbokou bolesťou sme 10. marca prijali správu o zákaze slávenia verejných svätých omší v dôsledku prevencie proti nákaze koronavírusom. Našej komunity sa tento zákaz síce konkrétne netýkal, pretože v našej kaplnke sa vďaka ochote našich pátrov verbistov slávila Eucharistia aj naďalej, avšak v modlitbách sme mysleli na všetkých tých, ktorí sa museli uspokojiť so sledovaním Bohoslužieb online a počas svätej omše sme ich v duchu prinášali pred Pána a obetovali svätú omšu aj za nich. Všetci sme totiž členmi jednej Kristovej Cirkvi. Tak sa napĺňali slová sv. Pavla: „My mnohí sme jedno telo v Kristovi a navzájom sme si údmi,“ (Rim 12,5)a „ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy.“ (1Kor 12,26) Našu spoluúčasť so všetkými trpiacimi z dôvodu pandémie Covid-19 sme na pozvanie pápeža Františka vyjadrili 27. marca pôstom a modlitbou. Na TV LUX sme sledovali aj priamy prenos z Vatikánu – modlitbu Sv. Otca, ktorú ukončil požehnaním „Urbi et Orbi“.

Jarné upratovanie

„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.“ (Ž 133) Naši bratia zo Spoločnosti Božieho Slova sa v tomto Roku Božieho Slova rozhodli toto Božie Slovo (žalm 133) naplniť svojimi skutkami a tak 17. apríla zavítali niektorí z nich do našej záhrady, kde na nich čakalo jarné upratovanie nášho potoka. Za spevu „Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy“ (Iz 12,3) sa dvaja verbisti pustili do odstraňovania bahna, napadaného lístia a menších konárov z koryta. Ďalší dvaja nám v areáli orezali suché konáre z viacerých stromov. Na ochotných brigádnikov čakal potom výdatný obed.

Povolanie pápež

18.mája sme si spolu s celou Cirkvou pripomenula 100. výročie narodenia pápeža sv. Jána Pavla II. V tento deň Divadlo Andreja Bagara v Nitre sprístupnilo na 24 hodín zadarmo na YouTube muzikál „Povolanie pápež“, ktorý je o sv. Jánovi Pavlovi II. Pre nás – klauzúrne sestry – to bola výnimočná ponuka, nakoľko do divadla by sme sa inak nedostali. A tak sme si po večeri urobili v aule naše vlastné divadlo. Muzikál sa nám všetkým veľmi zapáčil. Takto sme si pripomenuli pápeža „spoza Tatier“, ktorý mal Slovensko veľmi rád a sám ho už ako pápež 3x navštívil.

Obnova svätých sľubov

„Znovu sľubujem Tebe, svätý Trojjediný Bože, na jeden rok čistotu, chudobu a poslušnosť...“ Po uplynutí roka sr. Mária Ivana a sr. Mária Terezka 20. mája znova obnovili svoje rehoľné sľuby. Našu spoločnú radosť ešte znásobil fakt, že po dvojmesačnom slávení svätej omše bez účasti veriacich z dôvodu prevencie proti nakazeniu Koronavírusom sa od 6. mája opäť otvorili kostoly aj verejnosti a tak sme mohli túto slávnosť prežiť aj za účasti niekoľkých blízkych osôb.

Celodenná oslava Eucharistie

Na slávnosť Božieho Tela, 11. júna, sme v našej kaplnke slávili dve sväté omše. Po prvej, rannej, sme si uctili dar Eucharistie spoločnou procesiou po našej kláštornej záhrade. Prvý oltár stál ešte v átriu, kde je umiestnená socha bl. sestry Zdenky. Ďalší stál pri Lurdskej jaskyni na konci záhrady. Tretí sme prichystali v strede záhrady. Na oltárik sme postavili sochu Božského Srdca a scenériu za ním dokresľovali početné kríky bohato rozkvitnutých ruží. Posledný oltárik so sochou Panny Márie Fatimskej sme pripravili na terase. Procesiu viedol páter Tomáš Gerboc, SVD.

Popoludní k nám do kaplnky zavítali členovia Spoločenstva SJVS (Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca). Po svätej omši o 16:30, ktorú celebroval páter Matej Reiner, SVD nasledovala adorácia a po nej eucharistické požehnanie a vešpery.

Novokňaz

16.júna slávil v našej kaplnke primičnú sv. omšu novokňaz našej nitrianskej diecézy – Július Nemček. Svätej omše sa zúčastnilo veľa veriacich, ktorí aj takýmto spôsobom vyjadrili svoju vďačnosť za nové povolanie. Po sv. omši nám o. Július udelil svoje novokňazské požehnanie. Sme vďačné, že Pán žatvy stále posiela robotníkov do svojej žatvy. Je to prejav Jeho veľkej lásky k nám ľuďom, keď nám posiela nových kňazov, ktorí ho viditeľne zastupujú tu na zemi. Chceme sa preto aj naďalej modliť a obetovať za kňazov, čo je našou úlohou, ako to stojí aj v našich Konštitúciách.

„Poďte a uvidíte.“

30. júna k nám prišli 3 mladé ženy, aby zbližša videli aký je život v klauzúre a aby tak mali možnosť v tichu kláštora prežiť 1-3 mesiace a rozoznať svoje povolanie. Volali sa: Kristína, Erika a Kika. Počas spoločných rekreácií sa s nami podelili o svoj život viery vo svojich farnostiach a na miestach, kde študujú. Zapájali sa aj do spievanej liturgie hodín a tiež do domácich prác. 23. júla si pre dievčatá pripravil cyklus prednášok o rozlišovaní povolania piarista p. Juraj Gendiar, s ktorým sa mali možnosť po prednáškach aj porozprávať. Práve počas pobytu Kristíny, Eriky a Kiky u nás sa na oblohe niekoľko nocí po sebe objavovala hviezda – kométa Neowise. A tak sme ju ako traja králi spoločnými silami hľadali a s pomocou ďalekohľadu nakoniec aj našli.

Návšteva zo Švajčiarska

14. júla k nám opäť zavítal kňaz Martin Michalíček, generálny sekretár Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). Prišiel sa s nami podeliť o svoje skúsenosti s prácou na Sekretariáte CCEE v St. Gallen vo Švajčiarsku. Porozprával nám aj o histórii samotného sídla CCEE – o meste St. Gallen. Dozvedeli sme sa, čím žije Cirkev v jednotlivých krajinách Európy a prisľúbili sme o. Martinovi našu modlitbu za spomínané ťažkosti, ktorými si Európa momentálne prechádza. Pred svojím návratom do Švajčiarska sa u nás 30.júla o. Martin ešte raz zastavil, aby u nás v kaplnke pred svojou dlhou cestou odslúžil sv. omšu.

Duchovné otcovstvo a materstvo

tak znela téma tohoročných duchovných cvičení, ktorých sme sa celá komunita zúčastnili v termíne od 1. do 8. septembra. Tieto exercície viedli: Andrea Abelová, laička a matka 8 detí, v spolupráci s pátrom Braňom Fabom, OFMCap. Obaja patria do občianskeho združenia „Pre Rodiny“, ktoré umožňuje prehĺbenie duchovného života tak pre zasvätených, ako aj pre iné skupiny ľudí, napr.: pre manželov, pre mužov, pre ženy, pre otcov a synov alebo pre otcov a dcéry. My-sestry sme sa v týchto duchovných cvičeniach zameriavali na duchovný rast a osobnú transformáciu. Mali sme možnosť získať skúsenosť s procesom osobnej zmeny a jej realizovaním v každodennom živote – zmeny, ktorá povedie prostredníctvom permanentnej formácie a kontemplatívnej modlitby k zrelej kresťanskej múdrosti.

V kaplnke nám vyrástol vinič

18. septembra sme do kaplnky nainštalovali na stenu pri bohostánku nové svietniky. Majú tvar viniča, každú sviecu obopínajú zdola 3 listy a na oboch stranách „rastú“ po 4 strapce hrozna. Všetky sme sa zhodli, že vyzerá ako živé. Pohľad na túto krásnu umeleckú prácu nám má stále pripomínať Ježišove slová: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.“ (Jn 15,5)

Návrat novicky sr. Márie

„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.“ (Ž 37,23). 13. októbra sprevádzal na ceste našu novicku, sr. Máriu Dolinajovú, ktorá aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu šťastlivo pricestovala z Poľska k nám do Nitry a odteraz patrí do našej komunity, kde 21. novembra zloží svoje prvé rehoľné sľuby.

Duchovné obnovy

„Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa. čo je dobré, milé a dokonalé.“(Rim 12,2) V duchu týchto slov sv. Pavla sa aj my raz do mesiaca odoberáme do ticha a tam načúvame Božiemu hlasu, ktorý nás pobáda v vnútornej premene. Podnety k meditácii nám väčšinou poskytuje niektorý z našich pátrov verbistov. Najčastejšie je to páter Ján Kušnír, ale zo začiatku roka po dva razy prišiel p. Igor Kráľ, v lete p. Peter Dušička a na jeseň p. provinciál, Pavol Kruták.

Prvé sľuby sestry Márie Zdenky

21. novembra si celá Cirkev pripomína deň klauzúrnych sestier. Podľa vzoru Panny Márie, ktorej obetovanie slávime práve v tento deň, sa aj naša novicka sr. Mária rozhodla úplne sa zasvätiť Pánu Bohu. Počas svätej omše zložila sväté sľuby a prijala meno sr. Mária Zdenka. Na tento dlho očakávaný deň sa vopred pripravovala trojdňovou duchovnou obnovou, počas ktorej ju sprevádzal páter Igor Kráľ, SVD. Slávnostnej svätej omši predsedal generálny vikár žilinskej diecézy, Mons. ThLic. Marek Hriadel. Spolu s ním koncelebrovali aj niekoľkí kňazi. Tesne pred začiatkom sv. omše sme spolu zaspievali starobylý latinský hymnus k Panne Márii – Ave Maris Stella. Po homílii nasledoval obrad zloženia sľubov. Sr. Mária Zdenka sľúbila Trojjedinému Bohu život v čistote, chudobe a poslušnosti. Následne zaniesla horiacu sviecu pred sochu Panny Márie. Potom prijala z rúk celebranta nový závoj, venček, Konštitúcie a krížik. Táto radostná udalosť je dôvodom veľkej radosti pre celú našu komunitu.

požiadajte o modlitbu