Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2017

Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš nás neobišiel ani tento krát, a znovu nás navštívil dokonca dvakrát, v predvečer svojho sviatku hneď po vešperách k nám prišiel rovno od našich pátrov verbistov z Kalvárie a na druhý deň sa u nás zastavil znovu, keď sa vracal od našich susediek, sestier vincentiek.

Avila

Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., ktorá sa venuje dejinám španielskej a hispanoamerickej literatúry a mystickej tradícii v literatúre, sa 10. 12. prišla s nami podeliť so svojimi zážitkami z cesty do Avily, kde sa zúčastnila konferencie pri príležitosti 500 výr. narodenia sv. Terézie Avilskej. Pomocou fotografií z tejto cesty nás voviedla do atmosféry Avily a veľmi živo nám predstavila miesta, kde sa narodila, pôsobila a žila táto veľká svätica.

Advent s Guadalupskou Pannou Máriou

Advent znamená pre nás výzvu k prebudeniu, výzvu neprespať veľkú príležitosť, ktorá sa nám núka, aby sme prešli z tmy do svetla, z noci do dňa. Pripomína nám, že Pán Ježiš prišiel a neustále znovu prichádza. Aj náš život je neustálym bdelým očakávaním tohto príchodu. Tento rok sme prežívali adventné očakávanie spolu s Guadalupskou Pannou Máriou, ktorá nás 8. 12. navštívila prostredníctvom veľkého obrazu. Páter Kušnír SVD si pre nás pripravil prednášku o obraze Guadalupskej Panny Márie a o zázrakoch dodnes pozorovateľných na tomto obraze. Druhú prednášku mal pre nás potom aj 21. 12., kedy nám hovoril o Mexiku, kde niekoľko rokov pôsobil ako misionár a zameral sa zvlášť na úctu ku Guadalupskej Panne Márii.

Vianoce

Vianoce sme prežili v atmosfére hlbokej radosti, polnočnú sv. omšou sme tradične začali krátkou pobožnosťou a procesiou s Jezuliatkom. Naše mladé sestry si pre nás na Vianoce pripravili veľmi pekný program, ktorým obohatili sviatočné dni. Bolo to divadelné predstavenie podľa predlohy z pera sv. Terézie z Lisieux s názvom Vianoce s Božím žobráčikom. Dvaja anjeli prišli s malým Ježiškom pýtať dary pre novonarodeného Kráľa. Každá zo sestier si vylosovala jeden dar, ktorý mala priniesť novonarodenému dieťatku a symbol tohto daru v podobe hrozna, hviezdy či ruže položila k nohám Ježiška. Anjel jej vzápätí vysvetlil význam daru. Na záver si mohli sestry uctiť sošku Jezuliatka bozkom.

Seminár o komunikácii

V januári sme znovu privítali medzi sebou Sr. Martu Andraščíkovú SSS, ktorá pripravila pre nás seminár o komunikácii. Počas siedmych stretnutí v priebehu mesiacov január – marec sme sa teoreticky i prakticky učili správne viesť rozhovor tak, aby nám pomáhal prekračovať konflikty a vytvárať bezpečný kontext pre porozumenie a vytváranie hodnotných vzťahov v komunite i medzi jednotlivými sestrami navzájom. Učili sme sa spoznávať a riešiť svoje obranné reakcie spôsobené skúsenosťami z detstva a neprenášať ich do nových vzťahov, tak sme mohli lepšie spoznávať a chápať svoj vlastný vnútorný svet i svet tých druhých a vytvárať krásne spoločenstvo vo vzájomnej sesterskej láske.

Zaujímavé prednášky

5.2. sme využili príležitosť rozšíriť si naše poznatky o žalmoch o niektoré základné informácie z latinčiny, gréčtiny a dozvedeli sme sa aj čo-to o sv. Klementovi z Alexandrie a cirkevných otcoch. O prednášku na spomínané témy sme poprosili návštevu sr. M. Jezusy, trvalého diakona Pavla Černušku s manželkou Veronikou, ktorí učia latinčinu a gréčtinu na Teologickej fakulte v Olomouci. Dozvedeli sme sa i to, ako boli slová ako krstiť, či viera a spása chápané v dobe napísania evanjelií starými Grékmi a Rimanmi.

25.2. si pre nás hostia sr. M. Ivany pripravili prezentáciu fotografií zo svojej cesty do Čile. Spolu s nimi sme tak mohli navštíviť známu púšť Atacama, obdivovať plameniaky či putovať k ľadovcu.

Mesiac sv. Jozefa

Koncom februára sme u nás privítali sochu sv. Jozefa, ktorá počas celého mesiaca marca, zasvätenému úcte k sv. Jozefovi, dostala potom čestné miesto našej kaplnke.

40 hodín za život

V dňoch od 17. do 19.3. sme sa zapojili do projekt 40-hodín za život. Počas tohto času bola u nás nepretržitá adorácia za účasti veriacich z našej farnosti.

Je život v klauzúre pre mňa?

Aký plán má Pán Boh s mojím životom? K čomu som povolaná? Mnohé mladé dievčatá aj v našej krajine zápasia s takýmito otázkami a potrebujú čas a ticho na hľadanie orientácie vo svojom vlastnom živote. Pre tie, ktoré túžia bližšie spoznať život v našom kláštore, sme ponúkli celkom zvláštnu príležitosť hlbšie preskúmať, ktorou cestou sa vydať a z vlastnej skúsenosti posúdiť, či by eventuálne život v kláštornom spoločenstve nemohol byť pre ne práve tou správnou cestou. Ako prvá prijala naše pozvanie 21.3. Róberta z Prievidze, ktorá prežila s nami 3 mesiace v klauzúre. Sprevádzame ju a jej hľadanie aj naďalej našimi modlitbami.

Seminár o vnútornom uzdravení

29. a 30.3. sme mali voľné prednášky spojené s diskusiou o vnútornom uzdravení. Nevieme si predstaviť, aký dobrý je náš Pán Boh. Dennodenne nám toleruje toľko chýb a zlyhaní. Vlastne to, čo robí, nemožno nazývať toleranciou. On nás tak veľmi miluje, že všetko prikrýva svojou láskou. Naozaj to robí! Keď ideme do vecí s Otcom, tak sa nemusíme báť ísť do toho na sto percent. Nech už ide o akúkoľvek oblasť života. Boh nám túži dať oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Zahŕňa nás svojou láskou, nehou a uzdravujúcou mocou. O týchto nádherných skúsenostiach sa s nami podelila MUDr. Daniela Hrtúsová, ktorá spolupracuje pri vedení seminárov Otcovo srdce na Slovensku, Tento seminár je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení.

Exercície

9. 5. večer sme sa ponorili do ticha duchovných cvičení, ktoré viedol Mons. Mgr. Adam Rucki, český rímskokatolícky kňaz, biskupský vikár pre pastoráciu duchovných povolaní v ostravsko-opavskej diecéze, exercitátor a pápežský kaplán. Počas ôsmich dní sme rozjímali o tom, ako byť vernou učeníčkou Ježiša Krista, od svojho Majstra sme sa učili žiť v súlade s Božou vôľou, pod vedením Ducha Svätého sme sa ponárali do hlbokých tajomstiev Eucharistie a svätej omše.

Prosebné dni

Aj tento rok sme sa pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána modlili o požehnanie úrody. 23. 5. bola po svätej omši pobožnosť a procesia do záhrady, kde sme prosili o priaznivé počasie a dobrú úrodu, nech Pán dobrotivo drží svoju ochrannú ruku nad našimi poliami, záhradami, viniciami a lesmi, aby sme sa na jeseň mohli tešiť z bohatých plodov. Pobožnosť a procesiu viedol P. Kruták SVD.

Argentína

14. júna sme u nás privítali Sr Máriu, SSpS, ktorá pôsobí ako misionárka v Argentíne. Ukázala nám niekoľko fotiek a podelila sa s nami o mnohé zaujímavé skúsenosti z jej misionárského života. Prosila nás, aby sme sa modlili za ňu a za jej prácu.

Novokňazské požehnanie

Dňa 17. júna prijali v Nitre na Kalvárii dvaja diakoni Gorazd Kohút SVD a Michal Vrták SVD kňazskú vysviacku. 29. júna sme našich novokňazov privítali u nás. Slávili v našej kaplnke svätú omšu a po nej udelili prítomným novokňazské požehnanie. V hovorni sme im zablahoželali a oni nám porozprávali o svojich plánoch. Obaja pátri čoskoro pocestujú na misie: P. Kohút do Talianska a P. Vrták na Kubu.

Naša komunita rastie

V mesiacoch júl a august sa naša komunita zrazu značne rozrástla, takže sme mohli využiť aj druhú stranu v kaplnke a vytvoriť dva chóry. Tri dievčatá, ktoré by chceli zasvätiť svoje životy Bohu a hľadajú svoju životnú cestu, prosili o príležitosť bližšie spoznať náš spôsob života. A tak k nám 10. júla prišla Ingrid, 19. júla Zuzka 25. júla Beáta, aby u nás absolvovali Observer-program. Dňa 1. augusta mal pre ne P. Kušnír prednášku o povolaní.

29. júla sme s radosťou privítali našu sestru Máriu Cordiu, ktorá odteraz patrí našej komunity.

Austrália

Dňa 3. júla nás navštívil P. Emil Králik, SVD a predstavil nám život v Austrálii, kde pôsobil jeden rok medzi Slovákmi žijúcimi v Austrálii. Hovoril o svojich skúsenostiach a ukázal nám veľa zaujímavých fotografií a krátke video.

Rodinný sviatok

Náš tohoročný rodinný sviatok sme mohli osláviť 9. augusta spolu s tromi dievčatami, ktoré boli na Observer-programe. Bol to krásny deň plný radosti a prekvapení. Hneď ráno nás zobudili veselé tóny známej vianočnej piesne "Vstávajte pastieri", ktorej slová boli však prispôsobené nášmu rodinnému sviatku a zároveň ohlasovali jeho denný program. Dopoludnia sme v záhrade grilovali. Potom sme púšťali v našom potoku papierové lodičky, ktoré sme si poskladali, popoludní sme sa rozdelili do troch skupín a hľadali sme poklad ukrytý v našej záhrade. Pritom sme museli vyriešiť rôzne úlohy, aby sme zostali na stope. Sprievodcom pre každú skupinu bolo jedno z troch fatimských detí, na každej zástavke sme našli nejakú jeho myšlienku a ďalšiu úlohu, ktorej riešenie nám ukázalo, kde máme hľadať ďalej. Bolo pri tom veľa zábavy a hlavne nováčikovia v našej komunite mali tým výbornú príležitosť objaviť skryté tajomstvá našej záhrady. Počas večere nám naša mládež zábavným spôsobom predviedla módnu prehliadku rehoľných habitov. Večer sme poďakovali Pánu Bohu a našej Nebeskej Matke za tento krásny deň, kde sme zažili toľko lásky a radosti. Zvlášť pre dievčatá bol tento deň nezabudnuteľným zážitkom.

Stretnutie pre dievčatá

"Hľa služobnica Pána ..." to bola hlavná téma tohtoročného stretnutia pre dievčatá, ktoré hľadajú svoju životnú cestu a pritom uvažujú aj o zasvätenom živote. Od 31. augusta do 3. septembra bolo v našom kláštore 13 hľadajúcich, ktoré pomocou prednášok Mons. ThLic. Bartolomeja Juhása, SDB uvažovali o dôstojnosti ženy, jej povolaní k životu a láske a rozjímali o odpovedi Panny Márie na jej povolanie a tak hľadali správny smer vo svojom živote.

Návšteva

V dňoch 11. – 14. septembra sa v Nitre na Kalvárii konalo medzinárodné stretnutie seminaristov SVD so svojimi formátormi. 12. 9. navštívili mladí verbisti zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Ruska a Nemecka aj náš kláštor.

požiadajte o modlitbu