Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2016

Požehnanie adventného venca

Nový cirkevný rok sme začali požehnaním adventného venca a slávením vešpier prvej adventnej nedele. Po všeperách nám pán kaplán udelilsviatostné požehnanie.

Adventná návšteva

Podľa svojho zvyku nás v adventnom období aj tento rok navštívil náš otec biskup Mons. Viliam Judák. 14. decembra slávil u nás sv. omšu a po nej prijal naše pozvanie na raňajky. Tento rok nám priniesol aj jeden mimoriadny darček – keďže my z klauzúry nevychádzame ani v tomto mimoriadnom roku milosrdenstva, otec biskup priniesol svätú bránu k nám, a síce v sladkej podobe – tortu. Naozaj veľmi príjemné odpustky!

Vianoce

Boh sa z lásky znižuje k nám. Stáva človekom, stáva sa úbohým, chudobným Dieťaťom. Toto tajomstvo Vianoc sme aj tento rok slávili v hlbokom dojatí a vďačnosti. Pred štedrovečernou večerou sme si v svetle sviečok zo svätého Evanjelia prečítali správu o Ježišovom narodení, v noci sme sa pomodlili posvätné čítanie. Potom nasledovala procesia s Jezuliatkom, ktorá začala krátkou pobožnosťou v sále. P. M. Štefanec, SVD priniesol Jezuliatko v procesii do kostola, kde ho vložil do pripravených jasličiek pod oltárom a po prečítaní úryvku z Rímskeho martyrológia sa začala polnočná svätá omša.

A potom sa celá komunita tešila na vianočné darčeky.

Koledníci

Na sviatok svätého Štefana nás navštívili malí koledníci s Dobrou novinou. V nedeľu Svätej Rodiny nás prišla navštíviť „svätá rodina“ osobne – mladá rodinka z našej farnosti – otec a mama s tromi deťmi. Malá Panna Mária zavinula Ježiška do plienok a vložila ho do našich sŕdc.

Silvester - Nový rok

Posledný deň v roku sme prežili v tichu duchovnej obnovy. Krátko pred polnocou sme pobožnosťou na konci roka poďakovali za všetky dobrodenia, ktoré nám Pán Boh vo svojej láske udelil v uplynulom roku. O polnoci udelil p. kaplán T. Poterala požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou každej sestre a potom aj každému z prítomných veriacich osobitne. Nový roka sme privítali hymnom Veni Creator.

Vzácna návšteva

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiš originálnym spôsobom spĺňa svoj sľub, že svoje nebo strávi tým, že bude robiť dobro na zemi. A tak neustále putuje po celom svete a prináša požehnanie. V pondelok, 11. 1. večer sme aj my v našej kaplnke zažili túto mimoriadnu radosť: relikviár s ostatkami sv. Terézie z Lisieux zavítali aj k nám a sprostredkoval nám stretnutie s touto veľkou sväticou. Sv. Terézia, svätica veľkej dôvery v dobrotivého Pána Boha, svätica „malej cesty“ a „dažďa ruží“, druhá patrónka svetových misií môže veľa povedať aj nám a je veľmi uctievaná ako mocná orodovníčka. U nás zostali relikvie vystavené po celú noc. Večer slávil sv. omšu náš p. farár M. Polák spolu so 4 koncelebrantmi potom bola pobožnosť až do polnoci. Po polnočnej sv. omši bola príležitosť na tiché uctenie si relikvií až do rána. V utorok ráno po slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval P. Kušnír SVD spolu s 2 kňazmi, sa všetkým veriacim rozdali posvätené ruže a my sme sa rozlúčili s relikviárom, ktorý pokračovali na svojej púti po celom Slovensku. Púť relikvií sa uskutočnila vďake iniciatíve rehoľníkov Slovenska na ukončenie Roka zasväteného života.

14. 4. nás navštívil kňaz z košickej arcidiecézy Mgr. Ján Knapík PhD, ktorý pôsobí na teologickej fakulte v Košiciach, kde prednáša pedagogiku. S nami sa prišiel podeliť o svoje bohaté skúsenosti a zážitky z púte do Santia-go de Compestella, kam už dvakrát putoval pešo. Bolo veľmi zaujímavé, ako dokázal psychologicky vykladať svoje zážitky a preniesť ich na duchovnú rovinu. My sme sa cítili celkom vtiahnuté do jeho rozprávania, hoci nám ukázal len pomerne málo fotografií. No pred našimi očami sa veľmi živo otvoril celkom iný svet, ktorý aj on objavil až vtedy, keď bol celkom sám ako pútnik a tak sa dostal do kontaktu s novými hĺbkami svojej duše.

Božie milosrdenstvo v Biblii

Sestry Satmárky túžili v tichu kontemplatívneho kláštora načerpať nové sily a rozšíriť si svoje vedomosti počas víkendu venovanému permanentnej formácii. A tak sa obrátili na nás s prosbou o poskytnutie priestorov v našom kláštore v dňoch 22. – 25. 4. Sestry nás zároveň pozvali zúčastniť sa na ich prednáškach na tému Božie milosrdenstvo v Biblii, ktoré viedol SSDr. Pavol Vilhan, PhD. Hodnotné prednášky prehĺbili naše vedomosti zo Svätého Písma a viedli nás k zamýšľaniu sa nad mnohými prejavmi Božieho milosrdenstva v našom vlastnom živote. Na príbehoch biblických postáv sme objavovali tajomstvo hriechu a Božieho odpustenia, ktoré sa darúva konkrétnym ľuďom.

Misionár milosrdenstva u nás

Našou túžbou bolo v tomto roku milosrdenstva privítať aj medzi nami niektorého z misionárov milosrdenstva. Pán vypočul naše tiché prosby a celkom nečakane nám poslal P. Michala Zamkovského CSsR. 30.4 popoludní nás páter prekvapil na vrátnici. Po krátkom občerstvení v hovorni prijal naše pozvanie pomodliť sa s nami korunku k Božiemu milosrdenstvu a potom mal spontánny príhovor o zázrakoch Božieho milosrdenstva v našom živote. Nakoniec nám udelil eucharistické požehnanie.

Prosebné dni

Aj tento rok sme s vďakou využili vzácnu príležitosť, ktorú nám sv. Cirkev ponúka po tri dni pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána a prosili sme o požehnanie úrody. 3. 5. bola po svätej omši pobožnosť a procesia do záhrady, kde sme prosili o priaznivé počasie a dobrú úrodu, nech Pán dobrotivo drží svoju ochrannú ruku nad našimi poliami, záhradami, vinicami a lesmi, aby sme sa na jeseň mohli tešiť z bohatých plodov. Pobožnosť a procesiu viedol P. Kruták SVD.

Slávnosti

Mesiac máj bol tento rok u nás mimoriadne slávnostný a veľmi bohatý. P. Mária Fatimská nám 13. mája „poslala“ dve sestry z Nysy a tak sa naša komunita – i keď len na pár dní – pekne rozrástla. V sprievode svojej novicmajsterky sr. M. Dominiky sa do našej komunity vrátila Sr. Ivana, ktorá si v Poľsku vykonala svoj noviciát.

A tak sme Turíce slávili spoločne a ďakovali sme za veľké milosti a za naše povolanie slúžiť oslave Ducha Svätého a ohlasovať jeho lásku ľuďom. Krásu nášho povolania sme do hĺbky prežívali aj v nasledujúce dni, keď sme sa na malej slávnosti 20. mája večer spolu s našou postulantkou sr. Máriou tešili z jej vstupu do noviciátu a naša novicka sr. Ivana prijala ružové rehoľné šaty a rehoľné meno sr. Mária Ivana.

V nasledujúci deň, 21. mája, zložila sr. Ivana svoje prvé rehoľné sľuby.

V slávnostnej atmosfére sme prežívali aj nasledujúci deň, slávnosť Najsvätejšej Trojice, kedy oslavujeme náš hlavný sviatok a zároveň aj sviatok nášho kostola a kláštora. A večer sme sa už pohrúžili do ticha exercícií. Pod vedením P. Otrubu, OFM Cap sme sa počas nasledujúcich šiestich dní objavovali tajomstvá kontemplatívnej modlitby. Ako hlavnú sprievodkyňu nám páter ponúkol sv. Teréziu z Avily, ktorá pred našim duchovným zrakom postupne otvárala jednotlivé komnaty tajomného Hradu duše a vovádzala nás umenia duchovného života. Svojim príkladom a učením nám ukazovala ako aj my môžeme plodiť duše pre nebo – našimi modlitbami a obetami, a ako si máme budovať svoj krásny vnútorný vzťah s Bohom.

Slávnosť Božieho Tela s procesiou do záhrady sme tento rok slávili ešte v tichu exercícií. Po skončení exercícií nastal čas rozlúčky s našou sr. Máriou, ktorá 30. mája spolu so sr. Máriou Dominikou odišla do noviciátu do Nysy.

Vizitácia

O pár dní neskôr sme znovu mohli privítať vzácnu návštevu. Naša Matka M. Elisabeth spolu so svojimi radkyňami sr. M. Devotou a sr. M. René konali v dňoch 5.-12.6. v našej komunite vizitáciu. Tešili sme sa z opätovného stretnutia. Generálna vizitácia začala v pondelok svätou omšou, ktorú celebroval náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Seminár o zasvätenom živote

Naše pozvanie prijala Sr. Marta Andraščíkaová, SSS a v dňoch 19.-21.6. viedla pre nás seminár o krízach v zasvätenom živote. Predstavila nám genézu duchovnej cesty a spoločne sme rozoberali krízy v zasvätenom živote ich príčiny a možnosti ako ich zvládať a prostredníctvom nich rásť.

Primície

Na slávnosť sv. Petra a Pavla 29.6. slávili v našej kaplnke primície novokňazi P. Milan Toman, P. Peter Fillo, SVD. Pri tejto slávnosti sme mohli získať plnomocné odpustky, pretože naši novokňazi vybavili v Ríme túto milosť pre niektoré kostoly, kde budú sláviť primičnú sv. omšu a medzi nimi bola aj naša kaplnka.

Modlitby za Európu

V rámci predsedníctva Slovenska v rade EÚ vznikla na Slovensku modlitebná iniciatíva za Európu, ku ktorej sme sa pripojili aj my. Európska únia bola tvorená kresťanmi a kresťanskými hodnotami. Piliere EÚ posilňujeme práve modlitbou a žehnaním jednotlivým krajinám. Takto chceme zvolávať milosť a milosrdenstvo a to, aby EÚ bola opäť miestom, kde budú vyznávané kresťanské hodnoty, dôležitosť života a vplyv kresťanov v rôznych sférach spoločnosti. Počas 6 mesiacov, kedy Slovensko predsedalo EÚ sme sa modlili vždy jeden týždeň za každú krajinu EÚ.

Veď ma, Pane, vo svojom milosrdenstve

Aj tento rok sme dievčatám vo veku 17-30 rokov, ktoré hľadajú svoje životné povolanie, ponúkli možnosť stráviť jeden víkend v našom kláštore. Pod vedením Mons. ThLic. Bartolomeja Juhása, SDB sme sa spolu s nimi zamýšľali nad svojím povolaním k životu, k láske i ku svätosti. V modlitbe, v slávení liturgie, v tichu i v prednáškach, či vzájomných rozhovoroch mohli dievčatá načúvať Božiemu volaniu a objavovať krásu svojho povolania a hľadať cestu, ktorú pre ne vo svojej láske pripravil. Naše pozvanie na stretnutie, ktoré sa konalo v dňoch 22.-25. 9. prijali štyri dievčatá z rôznych kútov Slovenska.

Kláštorná záhrada

Už naša spoluzakladateľka Matka Mária Michaela bola presvedčená, že je veľmi dôležité, aby naše kláštory mali väčšiu záhradu, kde je miesto a čas pre ticho, modlitbu, ale aj na oddych a rekreáciu, nakoľko žijeme v stálej klauzúre. Takúto oázu pokoja by sme chceli aj my vytvoriť z našej záhrady.

Vyžaduje si to veľa práce i podpory, a tešíme sa, že aj naša záhrada sa postupne a pomaličky stáva naším malým kláštorným rajom. Je krásne pozorovať ako sa všetko postupne rozvíja a rastie. Ovocné stromy začínajú rodiť svoje chutné plody, darí sa zelenine i viniču.

A platí to nielen o stromoch a rastlinách, ale aj o tichých zákutiach, určených na modlitbu. Takto vznikla bylinková záhradka Sedembolestnej Panny Márie, Krížová cesta, ďalej máme možnosť symbolicky navštíviť najslávnejšie pútnické miesta sveta. Lurdskú jaskyňu, Guadalupskú Pannu Máriu, pri ktorej pokojne odpočíva malá ovečka z Fatimy.

Najväčšou akciou v záhrade bolo tento rok vykopanie a úprava potoka, ktorý vyviera v brezovom hájiku a tečie popri studni, kde Pán Ježiš čaká na Samaritánku.

Veľkým darom je pre nás pani Veronika, ktorá nám pomáha v záhrade a bez nadsadzovania možno povedať, že vďaka jej usilovnej práci a podnetným nápadom dostáva lepší vzhľad. Sme vďačné všetkým dobrodincom, lebo len s ich pomocou sa nám darí pomaly vytvoriť z našej záhrady príležitosť na chvíle kontemplácie a oddychu v Božej prírode, z ktorej sa už teraz veľmi tešíme.

Slávnosť Krista Kráľa

Slávnosť Krista Kráľa sme slávili s veľkou radosťou aj preto, že naša kandidátka Mária si zvolila tento deň ako deň svojho vstupu do našej kongregácie. Krátko pred korunkou k Božiemu Milosrdenstvu, ktorú sa denne modlíme za duchovné povolania, sa pre ňu otvorila brána klauzúry. Nech ju Kráľ neba i zeme bohato žehná, aby Božie kráľovstvo v jej srdci stále rástlo a prinášalo ovocie pre celú svätú Cirkev.

požiadajte o modlitbu