Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2015

Rok zasväteného života

Na začiatku nového cirkevného roka, 1. adventnú nedeľu, vyhlásil Sv. Otec František pre celú sv. Cirkev „Rok zasväteného života“.

Tento rok má byť povzbudením k obnove rehoľného života, aby sme sa nanovo rozhodli pre Evanjelium a pre autentické nasledovanie Pána, aby sme tak oživili našu horlivosť a prinášali bohaté ovocie. „Prvenstvo Boha dáva ľudskej existencii plný zmysel a radosť, lebo človek bol stvorený pre Boha a je nespokojný, kým v ňom nespočinie“ (Ján Pavol II. Vita consecrata).

V Nitre otvoril Rok zasväteného života nitriansky biskup Mons. Viliam Judák modlitbou slávnostných vešpier v kostole Nanebovzatia Panny Márie. My sme sa v duchu tiež pripojili k tejto slávnosti a svojimi modlitbami podporujeme želanie Sv. Otca Františka, aby mnohí mladí ľudia našli odvahu nasledovať volanie Pána k zasvätenému životu.

Návšteva otca biskupa

Ako je už každoročne zvykom, aj počas tohto adventného obdobia nás navštívil náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák. 4. decembra slávil u nás svätú omšu a potom prišiel k nám do jedálne na raňajky.

Relikvie sv. Jána Pavla II.

S radosťou sme prijali správu, že otec kardinál S. Dziwisz schválil našu prosbu o relikvie Sv. Otca Jána Pavla II. Tretia adventná nedeľa „Gaudete“ bola krásnou príležitosťou na vyjadrenie tejto radosti. Veď už úvodná antifóna nás vyzývala k radosti: „Radujte sa, ustavične sa radujte v Pánovi, opakujem: Radujte sa! Pán je blízko.“ Do tajomstva radostnej nedele nádherne vplynuli aj slová sv. Jána Pavla II., ktoré napísal v noci pred svojou smrťou: „Radujte sa, aj ja sa radujem.“

V túto nedeľu sme slávili slávnostnú svätú omšu, počas ktorej boli intronizované relikvie Sv. Otca Jána Pavla II. Slávnostnú sv. omšu celebroval p. farár spolu s p. kaplánom. V slávnostnej procesii priniesli relikviu na oltár a po homílii si ju uctili prítomní kňazi, miništranti, potom my sestry a ostatní veriaci.

Pán Môj a Boh Môj

Pán Môj a Boh Môj, naveky a po všetky dni môjho života, daj, aby si v ten posledný mohol povedať: „V tvojom srdci vidím moje Srdce.“ Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom. Nech som dôkazom tvojej dobroty. - To je želanie novokňaza Tomáša Šándrika, ktorý nás 30. decembra navštívil, slávil u nás sv. omšu a udelil nám svoje novokňazské požehnanie.

Vianoce

V prvý sviatok vianočný sme cez televíznu obrazovku putovali do Ríma, aby sme prijali požehnanie Svätého Otca „Urbi et orbi“. Večer nám nitrianski kňazi v krojoch prišli zaspievať vianočné koledy. Vytvorili malú hudobnú kapelu, v ktorej nechýbali ani tradičné hudobné nástroje. Nasledujúce ráno prišli malí koledníci s „Dobrou novinou“.

Nový rok

Posledný deň roka sme prežili v atmosfére ticha a vzdávania vďaky za nespočetné Božie dobrodenia, ktoré sme aj v uplynulom roku mohli štedro zakúsiť. Naše vďaky vzdávanie vyvrcholilo pred polnocou v spoločnej adorácii spojenej s ďakovnou pobožnosťou, slávnostným spevom Te Deum a eucharistickým požehnaním.

Nový rok sme privítali hymnom Veni Creator a krátkou modlitbou, potom pokračovala adorácia až do rána.

Požehnanie domu

Na požehnanie domu 6. januára prišiel náš pán farár M. Polák. Požehnal vrátnicu a hovorne. Potom nasledovala malá slávnosťrozdelenia „misijného určenia na rok 2015“.

Keďže je nás práve päť sestier, dostala každá sestra pridelený jeden kontinent, za ktorý sa v tomto roku bude zvlášť modliť a obetovať. Na kartičkách s „misijným určením“ sa nachádza tiež logo Roka zasväteného života a citát z Listu Sv. Otca Františka zasväteným osobám. Aj náš pán farár a pán kaplán dostali takéto kartičky, na ktorých mali aj oni svoje misijné určenie: farnosť Nitra-Zobor.

Sviatok zakladateľa

15. január je deň, keď tri veľké misijné rehoľné kongregácie vo svete oslavujú sviatok svojho spoločného zakladateľa - sv. Arnolda Janssena.

Spolu všetky tieto tri rehole združujú v súčasnosti už približne 10 tisíc rehoľníkov a rehoľných sestier, ktorí svoj život obetovali misiám. My sme sa v tento deň stretli s pátrami verbistami a misijnými sestrami Služobnicami Ducha Svätého na spoločnom posedení u nás.

Prežili sme pekné sviatočné popoludnie, podelili sme sa o zážitky, humorné i poučné príbehy a nechýbali ani spomienky na starých pátrov a sestry.

Prednášky o vnútornom uzdravení

V mesiaci januári a februári nám trikrát venoval po tri poobedia svoj vzácny čas P. Jozef Hegglin MSC, ktorý viedol seminár o vnútornom uzdravení na tému: „Uzdravujúca cesta života.“ Sprevádzal nás jednotlivými etapami, ktoré vedú k uvedomeniu si hnevu, spracovaniu a vnútornému uzdraveniu. Po pátrových prednáškach bol vždy priestor na osobné rozhovory.

Návšteva z Číny

Na sviatok čínskeho misionára sv. Jozefa Freinademetza, 29. januára, nás neočakávanou krátkou návštevou prekvapil P. Jozef Bartkoviak SJ a jeho čínsky spolubrat P. Thomas Chong SJ. Spolu s nami slávili vešpery, po ktorých nám udelili eucharistické požehnanie.

Adorácia za referendum o rodine

Katolícki veriaci z Nitry začali v nedeľu, 1. februára, nepretržitú 7-dňovú adoráciu, aby modlitbou podporili úsilie súvisiace s referendom o ochrane manželstva a rodiny. Adorácia sa konala v našej kaplnke. Začala sa svätou omšou, ktorú slávil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V úvode svätej omše pripomenul dôležitosť prihlásenia sa k hodnotám, ktoré sú kresťanstvu vlastné. Namiesto homílie – tak ako vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku – zaznel Pastiersky list slovenských biskupov na tému blížiaceho sa referenda. Do 7-dňovej nepretržitej adorácie boli zapojené všetky nitrianske katolícke farnosti.

Pôstna krabička pre Ugandu

Aj počas tohtoročného pôstneho obdobia sme sa zapojili do akcie, ktorú pripravila Slovenská katolícka charita na pomoc sirotám v Ugande. Do pôstnej škatuľky sme hádzali naše „peniaze“ - malé prúžky papiera, ktoré boli „kryté“ našimi modlitbami a obetami. Predtým sme si spoločne zostavili „cenník“, kde bolo jasne napísané aké „drahé“ sú jednotlivé modlitby a obety. Na konci pôstneho obdobia sme potom poslali našu podporu vo forme duchovnej i materiálnej pomoci do Ugandy.

Sestra Mária Magdaléna

Od 16.-24. marca sme medzi sebou znovu mohli privítať sr. M. Magdalénu, ktorá prišla z generalátu, z nemeckého Bad Driburgu, aby pomohla sr. M. Faustíne pri práci s novým programom.

Radosť z opätovného stretnutia po dlhom čase bola na oboch stranách veľmi veľká.

Veľká Noc

Veľkonočné Tríduum slávil v našej kaplnke otec biskup Dominik Tóth spolu s pátrom Emilom Králikom, SVD.

Strieborné jubileum

Strieborné jubileum biskupskej vysviacky. 16. apríla 2015 si trnavský emeritný biskup Mons. D. Tóth, ktorý v súčasnosti žije v kláštore našich pátrov verbistov na Kalvárii, pripomenul štvrťstoročie od svojej biskupskej vysviacky. Tešili sme sa, že svoje jubileum chcel osláviť aj spolu s nami v našej kaplnke. Po sv. omši sme mu v sakristii srdečne zablahoželali a poďakovali za jeho ochotnú a radostnú službu našej komunite a za jeho podnetné prednášky.

Prosby o požehnanie úrody

Utorok 12. mája sme slávili ako prosebný deň. Prosby za úrodu sa v Cirkvi konajú v pondelok, utorok a stredu pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána ako tzv. krížové dni. Veriaci v týchto dňoch vychádzajú na polia a modlia sa za požehnanie zasiatych plodín. Táto pobožnosť je každoročne veľmi milou udalosťou. Privádza nás totiž nielen k tajomstvu darov zeme od dobrého Stvoriteľa, ale aj k zjednoteniu sa s celým Božím ľudom v prosbách o to, čo potrebuje každý z nás. Vedie nás zároveň k dôvere k Pánovi v duchu Kristových slov: „Nebuďte ustarostení o svoj život. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné dostanete navyše“ (por. Mt 6,25.33). Prosebný deň sa u nás začal sv. omšou za požehnanie úrody. Po nej nasledovala pobožnosť za požehnanie úrody. Za spevu litánií k svätým sme vyšli v procesii do záhrady, kde nasledoval samotný obrad požehnania. Počas obradu predniesol dôstojný pán G. Fronc štyri čítania z evanjelií a požehnal záhradu a okolité polia na štyri svetové strany. Na záver sme zaspievali pieseň Raduj sa nebies Kráľovná a prijali požehnanie. Nech Pán požehná úsilie ľudských rúk a daruje nám hojnú úrodu.

Novéna zasvätených pred Turícami

„Chvíľa opravdivej adorácie má väčšiu hodnotu a duchovný úžitok ako najintenzívnejšia činnosť, aj keď je apoštolská.“ (sv. Ján Pavol II.) Týmito slovami sme sa prihovorili všetkým zasväteným a kňazom v Nitre a pozvali sme ich na adoráciu Bohu zasvätených ako novénu pred Turícami. V mesiaci máj si spolu s Pannou Máriou ako kedysi apoštoli vyprosujme dary Ducha Svätého nielen pre seba a svoje komunity, ale i pre naše mesto Nitru a zároveň i pre celé Slovensko a celú Cirkev. Začali sme vo štvrtok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána a skončili vešperami na Turíce. Svoje požehnanie dal aj otec biskup Viliam, ktorý veľmi privítal našu iniciatívu.

Skrze Máriu k Ježišovi

S bolesťou sme prijali správu, že v sobotu 16. mája vo večerných hodinách si Pán povolal do Večnosti bývalého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa Mons. Dominika Tótha. Zomrel vo veku 89 rokov života, 65 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby. Mons. Tóth prežíval posledné roky svojho života v Nitre na Kalvárii. U nás v kláštore slúžieval pravidelne každý štvrtok sv. omšu, bol vždy ochotný viesť u nás pobožnosti a procesie alebo prednášky a duchovné obnovy. S láskou a veľkou vďačnosťou sa za neho modlíme, aby mu Pán bohato odmenil jeho vernú službu a všetko, čo počas svojho obetavého života z lásky k Nemu vykonal a aby ho prijal do spoločenstva svätých v nebi.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme oslávili nielen slávnostnou liturgiou ale i Eucharistickou procesiou. Svätú omšu celebroval vdp. Očenáš.

V homílii priblížil niektoré aspekty vnímania tajomstva Eucharistie v našom živote a vyzval k aktívnemu životu s touto Sviatosťou. Na záver slávnosti bola na naše pomery mimoriadne veľká procesia (mali sme troch bohoslovcov ako miništrantov) k jednotlivým oltárikom, ktoré sme v predvečer horlivo a s láskou pripravili a vyzdobili v kláštornej záhrade.

S láskou a vďačnosťou sme do Pánovho Eucharistického Srdca vložili všetky svoje modlitby a prosili sme eucharistického Pána, aby bohato žehnal naše mesto i celý svet.

Exercície

„Poďte aj vy sami do ústrania a trochu si odpočiňte.“ S radosťou sme prijali toto Pánovo pozvanie a od 7.-14. júna sme sa spolu s Ním utiahli do samoty exercícií. Pod vedením P. Kušníra, SVD sme na pozadí povolania sv. Petra vnímali tajomstvo nášho vlastného povolania a zasvätenia a tešili sa z krásy a hĺbky Božej lásky, ktorá nás neprestáva volať a čaká na našu odpoveď.

Primície

15. júna sme pri sv. omši ďakovali za dar povolania a za dar nových kňazov. 13. júna boli v Dóme sv. Alžbety v Košiciach vysvätení na kňazov dvaja misionári verbisti: P. Tomáš Gerboc, SVD a P. Stanislav Orečný, SVD. Inšpirovaní príkladom nášho sv. zakladateľa P. Arnolda Janssena, ktorý založil najskôr Spoločnosť Božieho Slova, potom kongregáciu misijných sestier a nakoniec našu kongregáciu, tak aj oni ráno po svojej vysviacke slúžili svoju prvú sv. omšu v Misijnom dome SVD v Nitre na Kalvárii. Večer slávili svoju druhú sv. omšu u misijných sestier a na ďalší deň ráno, práve na tretí pondelok, ktorý je v našej rehoľnej rodine zvlášť zasvätený Duchu Svätému, slávili svoju tretiu sv. omšu v najmladšej vetve Arnoldovej rodiny, u nás.

S radosťou v srdci sme vzývali Ducha Svätého a prosili sme o jeho požehnanie a dary pre našich novokňazov i pre celú našu rehoľnú rodinu. Po sv. omši udelili každému z prítomných osobitne svoje novokňazské požehnanie. Potom sme im zablahoželali v hovorni, kde nám porozprávali o svojich plánoch a my sme im zasa sľúbili naše modlitby.

Novokňazské požehnanie

„Nepochybne šťastný je ten, kto dostáva možnosť zúčastniť sa posvätnej hostiny a celým srdcom sa primknúť k tomu, ktorého krásu obdivujú nespočetné nebeské zástupy blažených.“ Touto myšlienkou sv. Kláry Začal v deň jej spomienky, 11. augusta, u nás sv. omšu novokňaz Martin Mičovský. po sv. omši udelil každému svoje novokňazské požehnanie.

Návšteva z Afriky

17. augusta nás navštívil P. Kamil Kočan SVD, misionár z Afriky. Po svojej kňazskej vysviacke odišiel do Zimbabwe a po jazykovom kurze pracoval vo farnosti sv. Rodiny v meste Bulawayo. Prednedávnom bol poverený pastoráciou vysokoškolákov a pracuje ako univerzitný kaplán v Bulawayo. Po sv. omši nám priblížil svoju prácu a svoje zážitky dokumentoval aj fotografiami. Na koniec sme dostali požehnanie v domorodom africkom jazyku.

Stretnutie pre dievčatá

V dňoch 21.-23. augusta sme ponúkli mladým dievčatám príležitosť stíšiť sa a hlbšie sa zamýšľať nad svojou životnou cestou. Naše pozvanie na stretnutie s názvom „Túžim letieť. Ale kam?“ prijalo 14 dievčat. Stretnutie viedol Mons. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB.

V modlitbe, v slávení liturgie, v tichu i v prednáškach, či vzájomných rozhovoroch mohli dievčatá načúvať Božiemu volaniu a objavovať krásu svojho povolania k životu, k viere a hľadať možnosti ako naplno prežívať svoje nádherné povolanie ženy. Na stretnutí sa zúčastnila aj Lenka, ktorá bola u nás už od 3. augusta na trojmesačnom pobyte, aby bližšie spoznávala náš spôsob života a svoje povolanie a aby sa potom mohla lepšie rozhodnúť, či je ju Pán volá ku kontemplatívnemu životu v našej kongregácii.

Otvorenie procesu blahorečenia Matky Márie Michaely

Svätá Stolica úradným listom z 25. februára 2015 schválila otvorenie procesu blahorečenia našej spoluzakladateľky a prvej generálnej predstavenej Adolfiny Tönnies (matky Márie Michaely).

19. marca prišiel kardinálom Angelom Amatom podpísaný tzv. „Nihil Obstat“. To otvorilo cestu pre začatie procesu blahorečenia. 3. septembra, po slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval roermondský biskup Mons. Frans Wiertz, bol v Materskom dome v Steyli otvorený beatifikačný proces na diecéznej úrovni.

Novokňazské požehnanie

14. septembra sme znovu mali tú veľkú milosť, že sme mohli privítať u nás novokňaza. P Ondrej Ignác Kudlačák z inštitútu Dielo Ježiša Veľkňaza slávil v našej kaplnke primičnú sv. omšu a potom nám osobitne udelil svoje novokňazské požehnanie.

Sviatok svätej Faustíny

5.október je pre nás dvojnásobným sviatkom. V liturgickom kalendári si pripomíname spomienku svätej Faustíny. Po sv. omši ku cti tejto svätice sme si mohli verejne uctiť relikviu tejto veľkej apoštolky Božieho milosrdenstva, ktorú máme v kaplnke.

Okrem toho bol tento deň pre nás zvlášť radostný aj preto, že sme slávili meniny našej sr. predstavenej, sr. M. Faustíny. Počasie bolo krásne a tak sme sa rozhodli pre opekačku v našej záhrade.

Dobrý boj som bojoval...

S hlbokým dojatím sme prijali správu, že 24. októbra vo veku 91 rokov odišiel do večnosti veľký svedok evanjelia a odvážny obranca viery a práv ľudskej osoby, nitriansky emeritný biskup, otec kardinál Ján Chryzostom Korec. Prostredníctvom televízneho vyslania sme aj my sledovali pohrebnú svätú omšu z nitrianskej katedrály, ktorú celebroval poľský kardinál Stanisław Dziwisz. Spolu s ním slúžili svätú omšu biskupi zo Slovenska i zo zahraničia a desiatky kňazov. „Nášmu otcovi kardinálovi sa dostalo milosti nielen Božie slovo vyznávať, ale zaň aj trpieť,“ povedal otec biskup Judák, ktorý v rámci homílie prečítal aj duchovný testament Jána Chryzostoma Korca. Osobnosť otca kardinála Korca je úzko spätá aj s naším kláštorom. Bol to práve on, ktorý na začiatku ponúkol sestrám svoju pomoc a podporu. Dal súhlas, aby sestry mohli prísť do jeho diecézy a ponúkol aj pozemok, na ktorom teraz stojí náš kláštor. Máme čo ďakovať Pánu Bohu za život tohto nášho vzácneho pastiera, za ktorého sa úprimne modlíme.

Večné sľuby

Piatok 20. novembra bol pre našu malú komunitu výnimočný, pretože sme v našej kaplnke po prvý krát boli svedkami jedinečnej a nevšednej udalosti, slávnosti skladania večných sľubov. Počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák spolu s ďalšími kňazmi sa Sr. Mária Jezusa zaviazala, že bude v našej Kongregácii nasledovať Krista, Ženícha Cirkvi, až do svojej smrti a tým vstúpila do Ježišovho spoločenstva a blízkosti, aby celý život patrila iba jemu.

Otec biskup sa vo svojej homílii zamýšľal nad krásou rehoľného povolania, ktoré je odpoveďou na vyvoľujúcu lásku Boha. To znamená, nasledovať Ježiša. Tu nejde o veľké slová, ide o nasledovanie. Toto je odpoveď, ktorú máme, dať svojím životom. Nasledovať znamená, deliť sa o svoj život s Ježišom. Musíme hľadieť na Ježiša a byť pripravení, odpovedať na jeho volanie a to znamená, vyhovieť jeho nárokom. Nesmieme unikať z tejto zodpovednosti. Voči Ježišovi nemu nemožno byť malicherný, jemu treba dať všetko, lebo aj Ježiš dáva všetko nám. Na volanie z lásky sa dá odpovedať len vlastnou láskou. Toto je jediná adekvátna reakcia na volanie Pána. Netreba sa toho obávať. Rozhodnutie pre Boha nikoho neochudobní, ale obohatí. Boh nás totiž svojím volaním nepovedie popri živote, ale nás vovedie do plnosti života.

požiadajte o modlitbu