Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2014

Vianoce

Keď všetko zahalilo hlboké ticho, zostúpilo Božie Slovo z neba. Tajomstvo Vianočnej noci sme oslavovali polnočnou sv. omšou, ktorú celebroval pán farár s pánom kaplánom ako koncelebrantom.

Podľa tradície sv. A. Janssena začala procesiou z Jezuliatkom z auly do kaplnky, kde ho p. kaplán slávnostne vložil do jasličiek. Sv. omšu sme prežívali v hlbokom dojatí a úžase nad tajomstvom Božej lásky, ktorá neváhala vstúpiť do nášho života. Hlavnú sv. omšu sprevádzal nádherným spevom farský spevokol. Popoludní prišli ako už tradične kňazi nitrianskych farností so svojimi koledami v tradičných ľudových krojoch s ľudovými nástrojmi.

Koledníci

Na sviatok sv. Štefana obohatil lilturgiu znovu farský spevokol. Tento krát mal však aj silnú konkurenciu.

Po sv. omši prišli malí koledníci s Dobrou novinou. Malých koledníkov sme potom ešte raz privítali v hovorni. Po predvedení svojho programu vyslovili svoju túžbu vidieť „piateho člena“ našej komunity – nášho psa Zardana, ktorý im zasa predviedol svoj zábavný program.

Nový rok

„Rok korunuješ, Pane svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť.“ Posledný deň roka sme prežili v atmosfére ticha a vzdávania vďaky za nespočetné Božie dobrodenia, ktoré sme aj v uplynulom roku mohli štedro zakúsiť. Naše vďakyvzdávanie vyvrcholilo večer v slávení sv. omše spojenej s ďakovnou pobožnosťou, slávnostným Te Deum a eucharistickým požehnaním. Potom sa až do 23 hod. striedali ľudia z farnosti na adorácii. Od 23 bola spoločná farská adorácia až do polnoci, kedy sme spoločne privítali nový rok krátkou modlitbou a eucharistickým požehnaním, ktoré udelil pán kaplán každému osobitne. Od polnoci až do rána sme adoračnú štafetu prevzali my sestry. Odovzdali sme Pánovi tento uplynulý rok a prosili sme, aby žehnal naše kroky a daroval nám i všetkým, za ktorých tu v zastúpení kľačíme, svoje hojné požehnanie.

Nový rok 2014 je na Slovensku zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. V tomto roku oslávime 450 výročie národnej svätyne v Šaštíne, ktorá je našou národnou bazilikou. Našej hlavnej patrónke, Bolestnej Matke, zverujeme našu mládež, naše rodiny i celú našu vlasť.

Zjavenie Pána

Pohanskí mudrci objavili na východe hviezdu a bádaním v múdrych knihách zistili, že sa narodil Kráľ kráľov. Boh sa stal človekom a zjavuje sa všetkým ľuďom, ktorí sú ochotní prijať ho. Každý, kto má úprimné a otvorené srdce, dokáže objaviť a pochopiť Božie znamenia, ktoré ho privedú k jasliam a v jednoduchom Dieťati uvidia Boha! Pred jasličkami nás preniká úžas nad vynaliezavosťou Božej lásky.

Zjavenie Pána oslavujeme my misionárky na kolenách ako náš misijný sviatok, lebo práve dnes sa zjavuje Božie tajomstvo pohanom. Na záver dnešného krásneho dňa bohatého na Božie požehnanie plynúce z dvoch sv. omší, z radostného sesterského spoločenstva, z požehnania domu, sme si potom vylosovali svoje „misijné určenie“ – krajiny, za ktoré sa budeme zvlášť modliť v tomto roku zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii. Svet potrebuje materské ženy, pretože je dieťa. My ho budeme s láskou vkladať do Srdca tej najlepšej Matky a od Nej sa učíme ako môžeme byť tichými, skrytými misionárkami.

Stretnutie pre dievčatá

Od 17.-19. januára sa u nás konalo stretnutie pre dievčatá, ktoré hľadajú svoje povolanie. Naše pozvanie prijalo 13 dievčat z celého Slovenska. Túto duchovnú obnovu viedol P. Martin Madassery, SVD. Pomocou PowerPoint prezentácii sme im predstavili našu kongregáciu a náš spôsob života. Dievčatá mali tiež príležitosť stretať sa s Pánom v slávení Eucharistie, v súkromnej modlitbe, v adorácii a tiež pri spoločnej chórovej modlitbe. Okrem toho bol priestor aj na stíšenie i stretnutia so sestrami a na rozhovor a výmenu skúseností navzájom. Medzi týmito dievčatami boli aj dve naše kandidátky. Modlíme sa, aby Pán daroval mladým odvahu rozhodnúť sa pre život v klauzúre.

Prezentácia o Matke M. Michaele

7. februára sme po večernej sv. omši pozvali všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac našej spoluzakladateľke Matke Márii Michaele. V našej sále sme im premietli prezentáciu o jej živote, poslaní a charizme a o našom živote podľa jej príkladu. Záujem bol veľmi veľký, po prezentácii nás ľudia zahrnuli množstvom otázok a postrehov. Bol to veľmi pekný a podnetný večer.

Pôstna zbierka pre Ugandu

Aj na tohtoročné pôstne obdobie pripravila Slovenská katolícka charita verejnú zbierku na pomoc sirotám v Ugande. V kostoloch boli pôstne krabičky, kam mohli ľudia počas pôstneho obdobia ukladať to, čo ušetrili pre chudobných v Afrike, aby tak pomohli zmeniť osud detí v Ugande. Myšlienka pôstnej krabičky v sebe nesie posolstvo pôstneho obdobia, ktoré smeruje k sebazapreniu aj k motivácii - v duchovnej rovine predstavuje modlitbu a v materiálnej podobe predstavuje ušetrené peniaze, vložené do krabičky s myšlienkou na ľudí v núdzi. Malá farebná krabička tak môže byť naplnená duchovným povzbudením, nádejou a šancou na lepší život pre tisíce ľudí. Aj my sme sa svojim spôsobom zúčastnili na tejto akcii. Do krabičky sme hádzali naše „peniaze“ - malé prúžky papiera, ktoré boli „kryté“ našimi modlitbami a obetami. Predtým sme si spoločne zostavili „cenník“, kde bolo jasne napísané aké „drahé“ sú jednotlivé modlitby a obety. Na konci pôstneho obdobia sme potom poslali našu podporu vo forme duchovnej i materiálnej pomoci do Ugandy.

Duchovná obnova farnosti

V marci 2013 sa v Nitre konali ľudové misie na tému: „Počujte slovo od Boha vám zoslané“. Rok po ukončení farských misií sa konala duchovná obnova farnosti od 03.-6. apríla 2014, pod vedením Misionárov Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie zo Žiliny.

Téma duchovnej obnovy bola: Život kresťana skrze sviatosti. Naša kaplnka bola ešte stále prechodným domovom farnosti, keďže farský kostol bol v rekonštrukcii a tak sme sa mohli na sv. omšiach a prednáškach misionárov zúčastniť aj my.

Veľkonočné Tríduum

Veľkú Noc sme ešte stále slávili spolu s našou zoborskou farnosťou mimoriadne slávnostne. Liturgické spevy prevzal farský spevokol, speváci usilovne cvičili v našej sále už niekoľko týždňov predtým. Na Zelený štvrtok a Veľkonočnú vigíliu bol hlavným celebrantom náš otec biskup Mons. D. Tóth a spolu s ním koncelebrovali ešte traja kňazi. V homílii veľmi dojímavo hovoril o osobnej láske Pána ku každému z nás, o jeho túžbe po našej láske. Bolo to pre nás podnetom dávať jeho lásku ďalej všetkým ľuďom.

Svetový deň modlitieb za duchovné povolania

Tento rok bola Nedeľa Dobrého Pastiera veľmi radostným dňom, lebo si naša kandidátka Mária si zvolila tento deň ako deň svojho vstupu. Po ruženci k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý sa denne modlíme za duchovné povolania, sa pre ňu otvorila brána klauzúry. Nech ju Dobrý Pastier bohato požehná.

Rozlúčka s farnosťou

Od 24. októbra 2013 bol farský kostol sv. Urbana v rekonštrukcii a nemohli sa tam konať bohoslužby. Tak sa naša kaplnka stala prechodným domovom farnosti. Tešili sme sa z mnohých milostí, z dodatočných svätých omší, prednášok a iných duchovných podujatí, na ktorých sme sa mohli zúčastniť aj my. Bolo nám trošku smutno, keď 25. mája nadišla chvíľa rozlúčky.

Božie Telo

V predvečer sviatku Božieho Tela sme s veľkým nadšením pripravovali kláštor a záhradu na slávnostnú procesiu so Sviatostným Spasiteľom. Tešili sme sa, že sviatočné ráno v deň slávnosti bolo krásne a slnečné.

Slávnostnú svätú omšu celebroval otec biskup Mons. Dominik Tóth, po nej sme mali procesiu k jednotlivým oltárikom, ktoré sme pripravili v kláštornej záhrade. Naša postulantka sr. Mária skrášľovala cestu sypaním lupienkov z kvetov, ktoré si po niekoľko dní predtým starostlivo pripravovala. S láskou a vďačnosťou sme prosili nášho eucharistického Kráľa o požehnanie pre naše mesto i pre celý svet.

Prednáška o Južnom Sudáne

Ako to už býva zvykom počas letných mesiacov sa s nami prídu podeliť so skúsenosťami a zážitkami zo svojich misií misionárky a misionári, ktorí trávia svoju dovolenku na Slovensku. 23. júna sme medzi nami privítali Sr. Veroniku Theresiu Ráckovú SSpS, ktorá pomáha ľuďom v Južnom Sudáne. Tu sa ako lekárka venuje pacientom s rôznymi chorobami stará sa o prevenciu a o poradenstvo pre domorodých obyvateľov. Pracuje aj s budúcimi mamičkami. Vie si poradiť v zložitých situáciách, ktoré život v Južnom Sudáne so sebou prináša.

Rozprávala o nepokojoch a bojoch, ktoré zasahujú aj ich misijnú stanicu. Ide hlavne o konflikt dvoch najväčších kmeňov krajiny. Ľudia boli zavraždení aj priamo v kostoloch, mešitách i v nemocniciach. Ľudia žijú v strachu a v neistote. Mnohé neziskové organizácie odišli z krajiny a viac sa nevrátili, no takmer všetci kňazi a rehoľníci zostali s ľuďmi. Sr. Veronika povedala, že sa učí, že i z toho mála, čo človek má, sa dá vytvoriť niečo krásne, čosi, čo ti pomôže kráčať ďalej. Príkladom sú ľudia, ktorí si v týchto ťažkých časoch ustrážili svoju vieru a kus svojich duchovných tradícií.

Posviacka sochy bl. Zdenky

30. júl - spomienku bl. sr. Zdenky sme tento rok prežili o čosi slávnostnejšie. Po sv. omši, ktorú celebroval otec biskup D. Tóth sme prešli do átria nášho kláštora, kde máme novú sochu tejto blahoslavenej mučenice, ktorú otec biskup posvätil. V krátkom príhovore spomenul hrdinskú odvahu tejto rehoľnej sestry, ktorá neváhala obetovať svoj život za záchranu kňaza. Otec biskup nám kládol na srdce, aby sme sa aj my podľa jej príkladu veľkodušne obetovali za posvätenie kňazov.

Modlitba za pokoj vo svete

Pápež František ustavične vyzýva celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie prenasledovania kresťanov a nastolenie pokoja v Iraku, Sýrii, Palestíne ale aj na Ukrajine. Naši biskupi vyhlásili od 15. do 22. augusta týždeň modlitieb za prenasledovaných kresťanov. V našej kaplnke sa tiež konala takáto pobožnosť, ktorú viedol P. Paluch, SVD. Na záver nám udelil eucharistické požehnanie. V nasledujúce dni sme sa pred vešperami spolu s veriacimi modlili modlitbu, ktorú vydala KBS pre túto príležitosť S prenasledovanými sme sa v duchu spojili aj jedným dňom pôstu, ktorý sme obetovali na tento úmysel.

Návšteva Austrálie

10. septembra sa nám naskytla vzácna príležitosť „letieť“ so sr. Magdalenou Leutterovou SSpS, do Austrálie. Keďže ona sama tento let už niekoľkokrát absolvovala so zľavou, ponúkla ho pre nás zadarmo. Po počiatočných záberoch z lietadla, sme dostali základné informácie o Austrálii. A o niekoľko minút sme už pristáli v Alice Springs, meste v centre tejto krajiny, novom pôsobisku sr. Magdalény. Je tu zatiaľ iba jediná misijná sestra a pracuje v miestnej nemocnici.

Sr. Magdaléna pôsobí už vyše 30 rokov v zahraničí a my sme ju vďaka jej bohatému fotoalbumu mohli sprevádzať na jej jednotlivých životných zastávkach v Taliansku, v Ghane i v Austrálii. Napäto sme počúvali mnohé misijné zážitky, ktoré nám veľmi živo vykreslila. Na konci prednášky dala každej sestre malú plyšovú koalu ako pozvánku do Austrálie. Sľúbili sme jej, že ju budeme sprevádzať našimi modlitbami.

Posviacka reliéfu Sedembolestnej Panny Márie

Sviatok Povýšenia Sv. Kríža sme mali skrášlený milou udalosťou. V tento deň sa konala posviacka nového reliéfu Sedembolestnej Panny Márie, ktorý zdobí našu záhradu. Po slávnostnej nedeľnej sv. omši, ktorú celebroval otec biskup Mons. D. Tóth, sme sa presunuli do bylinkovej záhrady, kde sa konal obrad posviacky. Hoci žijeme v klauzúre a teda nenavštevujeme pútnické miesta, máme od tohto dňa naše vlastné malé pútnické miesto - Sedembolestnúj Pannu Máriu uprostred bylinkovej záhrady, ktorá na Jej počesť dostala názov Záhrada Sedembolestnej.

Nasledujúci deň 15. septembra sa konala národná púť v bazilike v Šaštíne. Po slávnostnej sv. omši, ktorú spolu so slovenskými biskupmi celebroval otec kardinál Jozef Tomko, sa konalo zasvätenie slovenského národa pod ochranu Sedembolestnej, aby sme na Jej príhovor vládali čeliť všetkým formám kultúry smrti a ostávali vždy verní sv. Cirkvi. Aj my sme sa duchovne spojili s pútnikmi v Šaštíne a po sv. omši sme sa tiež modlili túto modlitbu zasvätenia.

Nech sa mi stane...

Od 7. do 9. novembra 2014 sa u nás, v Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre, uskutočnilo stretnutie pre dievčatá vo veku 19-35 rokov, ktoré hľadajú svoje povolanie. Stretnutie malo názov „Nech sa mi stane...“. Na základe modlitby Anjel Pána, ktorá krásne zobrazuje povolanie Panny Márie – najkrajšie povolanie človeka v celých dejinách sveta – sa dievčatá mohli zamýšľať aj nad svojím vlastným povolaním a svojou životnou cestou. Za každým povolaním je vždy láska Boha k človeku, ktorá preniká do hĺbky ľudského srdca, volá a vzbudzuje túžbu odpovedať na jeho lásku a zároveň dáva človeku aj konkrétne poslanie. V modlitbe, v tichu, v prednáškach a pri práci v skupinkách sa mohli dievčatá započúvať do tohto Božieho volania, spoznávať kroky, ktoré treba urobiť pre rozpoznávanie povolania, prekážky, ktoré sa objavujú na ceste povolania a skutočnosť, že každý má svoje vlastné povolanie. Stretnutia sa zúčastnilo 14 dievčat. Viedol ho P. Ján Kušnír SVD.

Skladanie sľubov

20. novembra sme v našej kaplnke po prvý krát slávili skladanie rehoľných sľubov. Sr. Mária Jezusa obnovila svoje 5. rehoľné sľuby. Sv. omšu celebroval P. provinciál J. Halama SVD. Bol to nádherný deň pre našu spolusestru i pre nás všetky. Prežili sme ho vo vďačnosti za naše povolanie a v radosti, že našou modlitbou a adoráciou môžeme spolupôsobiť na misijnom diele sv. Cirkvi. Je to naozaj veľká, vznešená a požehnaná úloha! Vrúcne prosíme Pána Boha, aby dal mnohým mladým ľuďom do srdca túžbu podieľať sa na tejto svätej úlohe a aby daroval našej rehoľnej rodine nové povolania.

Aj dnes sú veľmi aktuálne slová nášho zakladateľa sv. Arnolda Janssena: „Božia Cirkev potrebuje svätých apoštolov. Ó vzácna svätosť, ako málo sa o teba usilujú a ako málo si ťa vážia! Skoro všetci chcú byť zbožní, no len máloktorí sa chcú stať svätými. Vládne u nás priemernosť. A predsa v našej dobe potrebuje svätá Božia Cirkev skutočne a nielen priemerne svätých ľudí. Veď prúd, ktorý strháva do záhuby nie je priemerný, je oveľa silnejší, ako by teda priemernosť mohla premôcť takýto silný prúd?! Preto pošli, Pane, svojej Cirkvi svätcov.“

požiadajte o modlitbu