Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2013

Advent

Deti sa tešia, keď postupne otvárajú 24 malých okienok v adventnom kalendári. Každý deň nejaké prekvapenie, malý darček... v očakávaní veľkého daru, ktorý nám prinášajú Vianoce. Aj my sme v prvé adventné ráno našli na dverách v jedálni adventný kalendár s malými prekvapeniami a adventným cvičením na každý deň.

Vtelením svojho Syna nám Boh otvoril okienko, z ktorého k nám prichádza dar jeho lásky, nádeje a hlbokej radosti! Boh sa stáva človekom ako my, pretože sme mu drahí! Vstúpil do pozemského života, vzal na seba námahy a mnohé biedy ľudského života, aby bol Záchrancom pre každého človeka a pre všetky časy!

Mikuláš

5. 12. k nám prišiel sv. Mikuláš. Tento raz nás všetky postupne „vyspovedal“. Keď počul, akú dlhú formáciu majú naše postulantky, hneď im dal darčeky. Nakoniec nám všetkým dal svoje biskupské požehnanie, no nezabudol podotknúť, že je už „po exspirácii“.

Na druhý deň prišiel ráno na sv. omšu skutočný biskup Mons. D. Tóth. Nechali sme mu v sakristii na okne Mikulášsku čižmu a ako malé deti sme sa po sv. omši ponáhľali pozrieť, či nám „Mikuláš“ niečo doniesol. A čuduj sa svete, čižma bola naozaj plná a vedľa nej ešte ďalšie 4 balíčky!

No a v nedeľu prišiel ešte jeden sv. Mikuláš aj so sprievodom. Tento nám dal krídla, aby sme mohli lietať a aj metlu. V našom adventnom kalendári sme mali dnes myšlienku: „Priateľstvo je láska bez krídel“ A večer pri kompletóriu sme spievali: Svojimi krídlami ma zatôniš...

Vianoce

24. 12 večer sme hľadali nocľah pre sv. rodinu, potom nasledovala naša spoločná skladba Tichá noc. V noci sme priniesli Ježiška do jasličiek do kaplnky a po Posvätnom čítaní sme sa tešili z jeho narodenia pri polnočnej sv. omši. 25. 12. sme pomocou televízie putovali do Ríma, aby sme od Sv. Otca prijali požehnanie Urbi et orbi. Večer prišli nitrianski kňazi v krojoch so svojou kapelou a vianočnými koledami. Na sviatok sv. Štefana k nám zavítali malí koledníci s „Dobrou novinou“. Popoludní nás navštívili pátri verbisti a misijné sestry.

Nový rok

Nový rok 2013 sme privítali všetky v kaplnke krátkou pobožnosťou.

"Cirkev a svet veľmi potrebujú úctu k Eucharistii. V tejto Sviatosti lásky na nás čaká sám Pán Ježiš. Neľutujme svoj čas a poďme sa s ním stretnúť v adorácii, v kontemplácii plnej viery a buďme ochotní zadosťučiniť za veľké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia nikdy neprestáva." (Ján Pavol II.)

Misijné určenie

6. januára sme mali požehnanie domu. Večer bola mala misijná slávnosť, pri ktorej sme dostali pridelenú našu „misiu“ My ako misionárky na kolenách dostávame každoročne nové misijné určenie. Celý svet sa rozdelí podľa počtu sestier v komunite a každá si potom vytiahne svoje krajiny, za ktoré sa má tento rok zvlášť modliť. Keďže nás je práve päť sestier, každá sestra dostala jeden kontinent. Máme teda čo robiť! Na kartičkách bol pre každú sestru tiež patrón a logo Svetových dní mládeže, za ktoré sa tiež horlivo modlíme.

Bolívia

9.1. prišiel na svätú omšu P. Rušín aj s hosťom P. Čaršom, misionárom, ktorý prišiel na dovolenku z Latinskej Ameriky. Na druhý deň popoludní nám porozprávali o misiách v Bolívii.

Ich rozprávanie bolo veľmi zaujímavé a niekedy aj zábavné. Hovorili napríklad, že ľudia prinášajú na sv. omšu aj svoje zvieratá a ako niekto pri sv. prijímaní prosil o požehnanie pre svojho psa, ktorého držal v náručí. Páter ďalej rozprával o stravovacích návykoch, ktoré sú pre nás veľmi zvláštne, no tam sú celkom normálne, o zobákoch a pazúroch v jedlách a podobne. Spomenul tiež mnohé nebezpečenstvá a škody, ktoré spôsobil zosuv pôdy, o stavbe kostolov a o plánoch na stavbu nového formačného domu, ktorý bol značne poškodený zosuvom pôdy. Smiali sme sa, keď sme počúvali, že Panna Mária potrebuje veľký šatník, lebo musí byť každý deň inak oblečená. Ľudová zbožnosť v Bolívii je stále ešte veľmi silno pomiešaná s poverami.

Sviatok sv. Arnolda

Sviatok nášho spoločného zakladateľa, P. Arnolda Janssena sme slávili spolu s 3 misijnými sestrami a 5 pátrami verbistami. Spomínali sme na veselé príbehy a zážitky. Jedna sestra napr. rozprávala ako na misiách v Rumunsku pribehol do domu sestier pes ich veľkej nepriateľky. Tam sa mu na ňufák prilepila pohľadnica so „srdečným blahoželaním“, s ktorou znovu utiekol domov. Naše posedenie sme ukončili našou spoločnou modlitbou.

Stretnutie

Od 1 do 3 februára sa u nás opäť uskutočnilo stretnutie pre mladé ženy, ktoré majú záujem o rehoľný život. Prednášky mal opäť P. Kušnír, SVD. Päť dievčat sa rozhodlo stráviť s nami víkend v modlitbe, rozhovore a reflexii. Jedna z nich dostal strach a odišla ešte pred prvou prednáškou. Iba nám odkázala, že zistila, že život v klauzúre nie je pre ňu. Neskôr poslala e-mail, že by predsa ešte raz rada prišla k nám, aby sa o nás dozvedela viac. Prišla na víkend, potom na celý týždeň a nakoniec vyjadrila svoju vrúcnu túžbu stať sa našou kandidátkou. Božie cesty bývajú sú často veľmi zaujímavé.

Srdce

10. februára bola v našej farnosti pobožnosť Krížovej cesty ako príprava na ľudové misie v Nitre. Účastníci dostali malé papierové srdiečka, ktoré sme pre nich pripravili my, a takto sme sa mohli symbolicky našimi srdcami tiež zúčastniť tejto krížovej cesty.

Pôst

Na tohtoročné pôstne obdobie pripravila Slovenská katolícka charita verejnú zbierku na pomoc sirotám v Ugande. V kostoloch boli pôstnu krabičky, kam mohli ľudia počas pôstneho obdobia ukladať to, čo ušetrili pre chudobných v Afrike, aby tak pomohli zmeniť osud detí v Ugande. Myšlienka pôstnej krabičky v sebe nesie posolstvo pôstneho obdobia, ktoré smeruje k sebazapreniu aj k motivácii - v duchovnej rovine predstavuje modlitbu a v materiálnej podobe predstavuje ušetrené peniaze, vložené do krabičky s myšlienkou na ľudí v núdzi.

Malá farebná krabička tak môže byť naplnená duchovným povzbudením, nádejou a šancou na lepší život pre tisíce ľudí. Aj my sme sa svojim spôsobom zúčastnili na tejto akcii. Do krabičky sme hádzali naše „peniaze“ - malé prúžky papiera, ktoré boli „kryté“ našimi modlitbami a obetami. Predtým sme si spoločne zostavili „cenník“, kde bolo jasne napísané aké „drahé“ sú jednotlivé modlitby a obety. Na konci pôstneho obdobia sme potom poslali našu podporu vo forme duchovnej i materiálnej pomoci do Ugandy.

Ľudové misie

Prvá polovica marca bola v Nitre v znamení mestských ľudových misií. Začali sa 4. marca s mottom „Počujte slovo od Boha vám zoslané“ Organizovali ich všetky miestne rímskokatolícke farnosti spolu s Nitrianskym biskupstvom. Spoločným menovateľom všetkých podujatí bol Rok viery a Cyrilo-metodské jubileum. Vo všetkých farských kostoloch bolo v tom čase postupne možné uctiť si relikviu sv. Cyrila. My sme túto duchovnú obnovu nášho mesta intenzívne podporovali našimi modlitbami. A v nedeľu aj k nám zavítali pátri misionári z farnosti Kalvária.

Habemus Papam!

Boli sme smutné, keď sme sa prostredníctvom vatikánskeho rozhlasu dozvedeli, že 11. februára náš Sv. Otec Benedikt XVI. oznámil svoje odstúpenie. Prijali sme prosbu Slovenskej katolíckej misie a pripojili sme sa k ich 40 -hodinovej modlitbovej reťazi za sv. Cirkev a nového nástupcu sv. Petra. Prosili sme o svetlo Ducha Svätého pre kardinálov, aby spoznali toho, ktorého si Pán vyvolil a dali mu svoj hlas.

Habemus Papam! Kardináli 13. marca zvolili za nového pápeža Jorge Mario Bergoglia. To sa stalo práve v okamihu, keď sme vítali relikviu sv. Cyrila, ktorá bola na niekoľko hodín vystavená aj v našej kaplnke. naša radosť bola dvojnásobná.

Japonsko

P. Filadelfy SVD, ktorý pracuje v Akite a teraz bol na dovolenke, nás 30. apríla prostredníctvom svojej prednášky vzal „na návštevu do Japonska“. Rozprával nám o svojej práci a svoje rozprávanie ilustroval mnohými zaujímavými fotografiami. Prekvapilo nás jeho konštatovanie, že životný štandard v Japonsku, v tejto vysoko rozvinutej krajine, je všeobecne o niečo nižší ako u nás, ľudia sú tam veľmi skromní.

Božia milosť tam pôsobí naozaj obdivuhodne. Ku kresťanstvu sa tam hlási iba 2,5% obyvateľstva, no títo sú vo svojej viere veľmi pevní a verní. Na koniec prednášky sme dostali obrázky Panny Márie s japonským nápisom; páter sa potom po japonsky pomodlil Zdravas Mária a dal nám požehnanie.

Nevítaní návštevníci

Začiatkom mája nám naše mladé stromčeky v záhrade napadol neznámy hmyz, „nespočetné množstvo sarančí“ (Ž 105,34) V prvý večer sme ich striasali do handier a topili, lebo sme sa báli, že by do rána zožrali všetko. No hoci sme vynaložili všetko úsilie, naša snaha bola márna. Ráno boli stromčeky znovu pokryté príživníkmi. „Lebo tvojim deťom, ktoré miluješ, ó Pane, bolo treba skúsiť, že nie rozmanité plody živia človeka, ale tvoje slovo zachováva tých, čo v teba dúfajú.“ (Múdr 16,26). Pomohol náš známy záhradník, ktorý proti nim nasadil chemický postrek a to zabralo.

Požehnanie záhrady

8. mája sme mali v záhrade veľmi vzácnu návštevu. Po sv. omši, v ktorej sme prosili o Božie požehnanie pre naše polia a záhrady a vyprosovali sme dobrú úrodu, išiel páter s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou požehnať naše siatiny. A Pán nás naozaj bohato požehnal, o pár mesiacov sme potom plody našej záhrady rozdávať aj ďalej.

Exercície

Na Turíce začali naše duchovné cvičenia. Pod vedením P. Kušníra, SVD sme sa vydali na cestu k intenzívnejšiemu stretnutiu s Pánom Ježišom. Na tejto ceste nás sprevádzal Jozef Egyptský. P. Kušnír mal u nás sv. omšu ešte aj v nedeľu Najsvätejšej Trojice, ktorej je zasvätený náš kostol i kláštor. Tento deň sme strávili skoro celý spolu. Bol to naozaj krásny a radostný deň v spoločenstve.

Novokňazské požehnanie

27. mája nás navštívil novokňaz Lukáš Ložek. Slávil v našej kaplnke primičnú sv. omšu a dal nám potom osobitne svoje novokňazské požehnanie. Rozprával nám aj zaujímavosti zo svojho života. Je najmladším kňazom na Slovensku, keďže predpísaný vek dosiahol až niekoľko dní po vysviacke, musel mať dišpenz z Ríma.

India

V nasledujúci deň nám P. Martin Madassery, SVD predstavil svoju rodnú vlasť Indiu. Rozprával nám veľa zaujímavostí o tejto krajine a ukázal nám množstvo fotografií. Tiež sme sa mohli pozrieť ako prežíval v Indii svoje primície a ako to vyzerá na indických svadbách. Priniesol nám aj niečo na ochutnanie – šošovicové placky, ktoré sme vypražili.

Páter rád vtipkuje, rozprával nám, že u nich chodia deti do školy na slonoch a potom sú problémy s parkovaním a že tak ako sa tu my prechádzame so psom, oni sa vraj po uliciach prechádzajú s tigrom.

Slávnosť Božieho Tela

Na slávnosť Božieho Tela slávil u nás sv. omšu, tak ako každý štvrtok, otec biskup Mons. Dominik Tóth. Mali sme aj procesiu v záhrade, hoci trochu pršalo. Anjeli asi rozprestreli nad nami baldachýn, aby sme veľmi nezmokli.

Návšteva zo Steylu

2. – 11. júna mal pre nás P. Gelinck, SVD zo Steylu seminár o evanjeliu sv. Marka. Večer sme sa prostredníctvom krátkych filmov a jeho zaujímavého rozprávania mohli veľa dozvedieť o Steyli, o rieke Maas i o našom zakladateľovi P. Arnoldovi Janssenovi. Páter si zaspomínal aj na svoje prvé roky v Steyli a na svoju misijnú prácu v Ghane.

Svetové dni mládeže

Aj my sme sa zapojili do modlitbovej kampane za Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro a Národné stretnutie mládeže v Ružomberku.

Mladí ľudia, ktorí chcú stvárňovať svoj život podľa hodnôt viery to majú v dnešnej spoločnosti, ktorá sa orientuje na práve opačné hodnoty, ťažké. Často zažívajú nepochopenie a preto potrebujú podporu. Zvláštnou a účinnou formou podpory a motivácie i tichého sprevádzania na ceste viery je aj modlitba. Je potrebné aj to, aby niekto prednášal mladých a ich záležitosti pred Božiu tvár. Modlitba má veľkú silu. A to je našou úlohou ako kontemplatívnych sestier.

Chceme sprevádzať mladých na ich životnej ceste našimi skrytými modlitbami pred Najsvätejšou Sviatosťou. My sme teda sprevádzali stretnutie mladých duchovne a naše misijné sestry vzali plagát o našej kongregácii do Ružomberka.

Návšteva

Generálna predstavená SSpS Sr. Theresia bola na Slovensku na vizitácii. Pri tejto príležitosti prišla 30. augusta spolu so slovenskou provinciálnou predstavenou, Sr. Luciou SSpS na krátku návštevu aj k nám. Rozprávala nám o práci misijných sestier hlavne v Číne ale i v iných misijných oblastiach. Prosila nás o modlitby na úmysly misijných sestier na celom svete.

Modlitba za pokoj v Sýrii

1. septembra 2013 vyzval pápež František v poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja. Na sobotu 7. septembra Svätý Otec vyhlásil celosvetový deň pôstu a modlitieb za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete. K spoločnej modlitbe pozval aj bratské kresťanské spoločenstvá a príslušníkov iných náboženstiev i všetkých ľudí dobrej vôle. Na námestí sv. Petra sa 7. septembra, v predvečer sviatku Narodenia Panny Márie od 19. hod. do polnoci uskutočnilo modlitbové bdenie za pokoj pre Sýriu a celý svet. My sme sa pripojili pobožnosťou v našej kaplnke, ktorú viedol P. Madassery, SVD. Modlili sme sa rozjímavý sv. ruženec, zaspievali sme Salve Regina, loretánske litánie. Po tichej adorácii nasledovalo potom eucharistické požehnanie. Kaplnka ostala otvorená až do polnoci. Na pobožnosti a aj na adoráciu prišlo aj veľa laikov.

Poďakovanie za úrodu

S veľkou radosťou sme 18. septembra slávili sv. omšu na poďakovanie za úrodu. Veď aj tento rok sme mali toľko dôvodov vrúcne ďakovať Pánu Bohu za jeho starostlivosť a bohaté požehnanie.

Naša záhrada nám dala bohatú úrodu zeleniny, paradajok, papriky, cukety i uhoriek, takže to prevyšovalo našu potrebu a mohli sme sa deliť aj s inými. Potešili nás aj sladké melóny, najväčší z nich vážil vyše 8 kg. Pán nám daroval aj to, čo sme nesadili a neobrábali – niekoľko týždňov sme na večeru zbierali chutné hríby.

Národný pochod za život

22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutočnil prvý Národný pochod za život. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá bola hlavným organizátorom podujatia, pozývala na Národný pochod za život všetkých ľudí dobrej vôle. My sme toto podujatie už niekoľko mesiacov dopredu sprevádzali našimi modlitbami a takýmto spôsobom sa zasadili za ochranu každého ľudského života, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Evanjelia života, o ktorom má svedčiť každý z nás svojím spôsobom.

Dvojitý sviatok

Aj 5. október bol pre nás veľmi bohatý deň. S radosťou sme slávili meniny našej sr. predstavenej, sr. M. Faustíny. Po sv. omši sme si uctili relikviu tejto veľkej svätice. Popoludnie sme strávili spolu s našimi misijnými sestrami a pátrami verbistami a spoločne sme sa tešili z 10. výročia svätorečenia nášho spoločného zakladateľa P. Arnolda Janssena a prvého misionára P. Jozefa Freinademetza. Naša malá slávnosť začala o 15. hod spoločnou ďakovnou modlitbou a eucharistickým požehnaním. Potom sme sa stretli v našej sále. Nasledujúci večer predviedli naše postulantky veselý program, ktorý si pripravili pre sr. predstavenú k meninám.

Generálna vizitácia

15. 10. sme s radosťou privítali Matku Máriu Elizabeth so sr. M. Devotou, ktoré prišli na vizitáciu našej komunity.

Strávili sme spolu požehnaných 10 dní, naplnených silou a milosťou Ducha Svätého. Naše postulantky s napätím očakávali rozhodnutie o ich pripustení do noviciátu. Matka im tiež oznámila ich prvé preloženie: noviciát budú prežívať v komunite v Nyse v Poľsku. Voľný deň bol dňom radosti, naše postulantky si pripravili slovenské ľudové piesne a tance.

Prístrešie pre farnosť

Od 24. 10. sme dočasne premenili našu kaplnku na farský kostol, v ktorom prebiehajú rekonštrukčné práce a keďže je tento kostolík malý, nie je možné, aby sa počas tohto obdobia konali v ňom aj bohoslužby. My sa tešíme z mnohých milostí, ktoré nám plynú zo svätých omší a ďalších duchovných podujatí, napr. prednášok, na ktorých sa teraz môžeme tiež zúčastňovať u nás v sále. V sobotu sa vysluhovala sviatosť krstu, pán kaplán na kázni vtipne povedal, že 4 novo pokrstené dievčatká budú naše kandidátky a chlapcov si rozdelíme, jeden pôjde k misionárom a druhý do diecézneho seminára.

Sviatok všetkých svätých

Na sviatok Všetkých svätých sa otvára brána nebies dokorán a aj nám sa v tento deň pootvorila nebeská brána, keď sme mali tú milosť prežiť v tento deň tri sväté omše a večer procesiu s relikviami svätých po celom kláštore. Tento zvyk pochádza ešte od čias nášho zakladateľa, on mal vo veľkej úcte anjelov a svätých a často ich vzýval o pomoc.

Vstup do noviciátu

Dobrotivý Pán Boh Vám vo svojej dobrote a milosrdenstve dal takú krásnu úlohu. Ste v najvrúcnejšom vzťahu s Kráľom kráľov. Tieto slová sv. Arnolda Janssena platia pre naše dve postulantky, ktorým uplynula dvojročná doba postulátu a 21. novembra vstúpili do noviciátu. Kanonický noviciát začali malou liturgickou slávnosťou, kde sme prosili pre ne o Božiu pomoc. Svoj noviciát si budú konať v Poľsku. Na prvú adventnú nedeľu sme sa teda s nimi na dva roky rozlúčili. Vyprosujeme im Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého. Zároveň sme v našom kruhu s radosťou privítali novú spolusestru, Sr. Máriu Jezusu, ktorá k nám prišla z poľskej Nysy.

požiadajte o modlitbu