Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Eucharistické adoračné spoločenstvo

Eucharistické adoračné spoločenstvá sú spoločenstvami ctiteľov Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, aktívne zaangažovaných do modlitby za Cirkev a jej misijné dielo. Sú duchovne spojené so sestrami Služobnicami Ducha Svätého ustavičnej poklony, s ktorými zdieľajú trojično-eucharistickú spiritualitu. Členovia sa zaväzujú k adorácii raz týždenne, či už v kaplnke sestier alebo v inom kostole. Starší alebo chorí členovia, ktorí nemôžu ísť do kostola, sa zaväzujú vyhradiť si doma určitý čas na modlitbu.

„Adorácia nášho Pána a Spasiteľa v Eucharistii je neoceniteľnou a vzácnou formou modlitby. V nej je obsiahnuté všetko, čo slúži živému vzťahu medzi Bohom a človekom. V adorácii sa pred Bohom uplatňujú všetky celosvetové záležitosti bez toho, že by ich bolo potrebné vyjadrovať slovami.“ (Johannes Joachim Kardinál Degenhardt)

Členovia Eucharistického adoračného spoločenstva prehlbujú svoj život modlitby a vzrastajú v láske k Bohu i blížnym. Adorácia prináša požehnanie a milosti nielen členom, ale aj ich rodinám, ba celej ľudskej rodine. Tým pomáhajú aj misijnému dielu Cirkvi. Takto prehĺbený vzťah k Ježišovi Kristovi poskytuje adorujúcemu pomoc a silu do každodenného života a otvára nevysychajúci prameň radosti a pokoja. Kto adoruje, má tiež podiel na zadosťučinení, ktoré Ježiš priniesol za všetky hriechy sveta a v Eucharistii naďalej prináša. Členovia a ich príbuzní majú podiel na požehnaní a milostiach ustavičnej adorácie. Pridajte sa aj vy k tomuto veľkému dielu lásky.

 

stiahnite si prihlášku na tlač

alebo sa prihláste online:


Poskytnutím týchto údajov sa pripájam k Eucharistickému adoračnému spoločenstvu a zaväzujem sa podľa svojich možností k adorácii Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej raz týždenne alebo k vyhradeniu určitého času na modlitbu doma za Cirkev a jej misijné dielo. Kongregácii Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony týmto dávam súhlas spracovávať mnou poskytnuté osobné údaje pre účely komunikácie so mnou ako členom Eucharistického adoračného spoločenstva:ulica, PSČ, mestoSvoj súhlas so spracovávaním týchto údajov môžem kedykoľvek odvolať. Mám právo požadovať od Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvať osobné údaje, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z.z.
Zadané údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

požiadajte o modlitbu