Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Advent

Zvestovanie

Milí priatelia nášho kláštora!

Adventné obdobie je tu opäť a my Vás chceme znova pozdraviť, prihovoriť sa Vám a zaželať Vám niečo z vianočnej radosti, ktorá žiari pri príchode Nebeského Dieťaťa.

Sv. Otec Benedikt XVI. píše v knihe Ježiš Nazaretský o  radosti, ktorá prichádza z neba, keď archanjel Gabriel navštevuje a pozdravuje Pannu Máriu:

„Na anjelovom pozdrave je zvláštne, že nezdraví zvyčajným hebrejským ‚šalom‘ (‚Pokoj s tebou‘), ale gréckym výrazom chaîre, ktorý môžeme pokojne preložiť ‚Zdravasʻ, ako sa na Máriu obracia aj Cirkev v modlitbe zloženej zo slov evanjeliového rozprávania o zvestovaní (porov. Lk 1,28.42). Predsa by sme však na tomto mieste mali povedať, že slovo chaîre v skutočnosti znamená ‚Raduj sa!‘. Mohli by sme povedať, že týmto anjelovým oslovením sa vlastne začína Nový zákon. To isté slovo zaznieva aj vo Svätej noci z úst anjela, ktorý povedal pastierom: ‚Zvestujem vám veľkú radosť.‘ (Lk 2,10)... Radosť sa v týchto textoch ukazuje ako skutočný dar Ducha Svätého, ako prvý dar Vykupiteľa. V anjelovom pozdrave tak po prvýkrát zaznel akord, ktorý neprestáva znieť počas celých dejín Cirkvi...“

Panna Mária je preniknutá touto radosťou a šíri ju ďalej. Dokazujú to slová Alžbety pri Máriinom príchode: „Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.“ (Lk 1,44)

V 16. storočí sa Panna Mária zjavila sv. Juanovi Diegovi v Mexiku. Na jej zázračnom obraze, ktorý sa objavil na Juanovej tilme, je Panna Mária zobrazená v požehnanom stave. Pri jednom stretnutí, pri ktorom sa jej Juan Diego zdôveril s obavami o zdravie a život ťažko chorého strýka, mu Panna Mária odpovedala: „Počúvaj, môj najmenší syn, vlož si do srdca, že to, čo ťa vystrašilo, čo ťa postihlo, nie je nič. Nech sa tým nerozrušuje tvoja tvár, tvoje srdce. Neboj sa tejto choroby ani žiadnej inej choroby alebo starosti. Nie som ja, tvoja Matka? Nie si v mojom tieni, pod mojou ochranou? Nie som studňou tvojej radosti, tvojej spásy? Nie si v záhyboch môjho plášťa, v mojom náručí? Nie si v mojom lone? Potrebuješ ešte viac? Nenechaj sa kvôli chorobe tvojho strýka ani kvôli niečomu inému znepokojovať, lebo on na ňu nezomrie. Vedz, že je už uzdravený.“

Panna Mária s Ježiškom teda prináša radosť nielen Alžbete, maličkému Jánovi, pastierom, mudrcom, Simeonovi, Juanovi Diegovi, ale chce potešiť aj nás.

A my Vám tiež vyprosujeme a prajeme otvorené srdce na prijatie daru radosti a vedomie, že sme ako malý Ježiško v náručí Panny Márie, pod jej ochranou.

Pokojné, radostné prežitie Adventu aj Vianoc a požehnaný celý nový rok 2022 zo srdca prajú a zároveň vyprosujú


Vaše sestry z Kláštora Najsvätejšej Trojice v NitreZároveň prikladáme dátumy svätých omší za žijúcich a zomrelých členov Eucharistického adoračného spoločenstva v roku 2022:20. 1. * 10. 2. * 10. 3. * 7. 4. * 12. 5. * 9. 6. * 7. 7. * 11. 8. * 9. 9. * 6. 10. * 10. 11. * 1. 12.

požiadajte o modlitbu