Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Pri Ježišovej hrudi

Milí priatelia nášho kláštora!

Srdečne Vás opäť pozdravujeme a želáme Vám hojnosť darov Ducha Svätého. Prichádzame k Vám s krátkym zamyslením o Ježišovom Srdci, ktorého mesiac a sviatok sa už priblížil.

Tento mesiac sa môžeme pripojiť k svätému apoštolovi Jánovi, ktorý v škole lásky Ježišovho Srdca lietal ako orol. On s obľubou spočíval pri tomto Srdci. Spomeňme si na Poslednú večeru, ako svätý Ján píše o sebe: „Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi“ (Jn 13,23). On poznal lásku, ktorá vychádzala z Ježišovho Srdca. Vnímal tú najnežnejšiu lásku a počúval tlkot tohto Srdca. Bol celkom blízko pri ňom.

Svätý Ján sa určite rád podelí s nami o miesto pri Ježišovom Srdci. A Ježiš nás sám pozýva k sebe: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Aj cez slová, ktoré povedal svätej Faustíne nás povzbudzuje: „Dcéra moja, povedz ubolenému ľudstvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému Srdcu a ja ho naplním pokojom.“

Priviňme sa aj my k Ježišovmu Srdcu a on si nás privinie k svojmu. Môžeme si to aj predstaviť a potom mu povedať ako snúbenica z Piesne piesní: „Na srdce si ma pritlač ako prsteň“ (Pies 8,6). Muži v staroveku totiž nosili na krku prsteň, ktorým pečatili a zaobchádzali s ním ako so vzácnou a svätou vecou. V Denníčku, ktorý napísala sv. Faustína, nachádzame Ježišove slová, v ktorých nás nabáda: „Hovor, dieťa, všetko bez akýchkoľvek zábran, lebo ťa počúva milujúce Srdce, Srdce najlepšieho priateľa“ (Den. 1486). A svätej Gemme raz povedal: „Nechaj, nech si ťa objímem, aby som ťa už viac nenechal. Neboj sa, lebo si v mojom náručí a nikto nie je schopný ťa z neho vytrhnúť.“ Cez slová žalmu nás Pán tiež podnecuje k dôvernej blízkosti so sebou: Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim“ (Ž 91, 14-15).

V závere nášho listu Vám prajeme, aby Vás neustále napĺňala láska Najsvätejšieho Srdca, aby ste ju mali aj na rozdávanie pre ostatných. Zároveň to Vám aj vyprosujeme pred Eucharistickým Pánom.

Vaše sestry z Kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre

požiadajte o modlitbu