Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Október - mesiac Ružencovej Panny Márie

Milí naši priatelia, členovia Eucharistického adoračného spoločenstva, známi, dobrodinci a priatelia!

Srdečne Vás pozdravujeme z nášho kláštora v čase, keď sa naše myšlienky často obracajú na našu nebeskú Matku. Už v septembri oslavujeme jej narodeniny, meniny a tiež si pripomíname bolesti, ktoré vytrpela. Mesiac október je pozvánkou k stretnutiam s Pannou Máriou pri modlitbe svätého ruženca. Ona nás často pri svojich zjaveniach pozýva k vitiu týchto duchovných vencov ruží. Ich vôňa sa šíri v nebi i na zemi: pred Božím trónom, v našich srdciach i v našom okolí. V nasledujúcom texte by sme sa chceli preto s Vami zamyslieť nad tým, ako sa môžeme modliť svätý ruženec.

Keďže naša myseľ sa ťažšie sústredí na viacej vecí naraz, páter Elias Vella odporúča pri modlitbe ruženca vybrať si jeden z viacerých spôsobov modlenia.

Pri prvom spôsobe si môžeme vychutnať slová modlitieb Otčenáš a Zdravas´ Mária. „Ak sa budeme usilovať analyzovať slová týchto modlitieb, začneme si všímať, že každé jedno slovo má hlboký duchovný význam, ktorý nám pomôže plne sa sústrediť“.

Pozrime sa, napríklad, na úvodné slová modlitby Zdravas´ v myšlienkach bl. Stefana Wincentyho Frelichowského, mladého poľského kňaza z čias nacizmu, ktorý zomrel v Dachau v roku 1945:

Zdravas´ Mária, milosti plná
Bez hriechu prišla na svet. Bez hriechu žije. A čoraz viac vzrastá v milosti. Dnes je plná milosti, lebo sa má stať Matkou Boha. V milosti rástla zo dňa na deň. A dnes je jej plná. Milosťou je byť na mieste, kde ma Boh povolal, aby som tu čoraz viac milostí dostal, a aj si ich vyprosil. Milosťou je každá sviatosť. Každý deň a čoraz viac máme vzrastať v milosti. Na životnej ceste nás sprevádza Milostiplná Mária, aby sme raz v Bohu našli plnosť milosti tak, ako ona.

Pán s Tebou
Pán s ňou tvorí nerozlučný zväzok. Pán s Tebou. Je s Tebou vo všetkých tvojich životných situáciách. To, čo robíš, nerobíš sama, lebo Pán je s tebou. A ty, brat, sestra, ak chceš iným zaniesť Pána, najprv musí byť Pán s Tebou. Stále. Ó, Pane, buď stále so mnou tak, ako si stále nerozlučne s Máriou. Skrze vrúcny vzťah k nej nech ostávam srdcom stále aj s Tebou.

Požehnaná si medzi ženami
Požehnaná, plná milosti, prvá medzi ženami. Prvorodený dostal požehnanie Otca. To požehnanie bolo znakom jeho prvorodenstva, jeho prvenstva medzi bratmi, jeho vlády. On bol požehnaný. A Mária bola požehnaná od Boha. Ona je určite prvá medzi ženami. Ona je prvorodená; Eva – matka pozemského života, Mária – matka duchovného života.“

Pri druhom spôsobe modlitby svätého ruženca sa v mysli sústredíme viac na rozmýšľanie o konkrétnych tajomstvách. Páter Elias Vella o tom píše v knihe Mária dokonalá žena: „Napríklad, ak uvažujeme nad tajomstvom Zvestovania, v pozadí modlitby Zdravas´ vstúpme do malej Máriinej izbietky v Nazarete. Predstavme si ju, ako sedí alebo kľačí s Božím slovom v rukách, skrátka nechajme sa viesť svojou predstavivosťou. Môžeme meditovať nad radosťou v Máriinej tvári alebo nad zmätenosťou Márie v prítomnosti anjela. Takýmto spôsobom vstupujeme do rozjímavej modlitby a prežívame s Máriou konkrétne tajomstvo.“

Ako tretí spôsob modlitby svätého ruženca páter Vella uvádza taký, keď „namiesto toho, aby sme venovali pozornosť modlitbe Zdravas´ alebo rozjímaniu nad tajomstvami, snažíme sa tento raz pri modlitbe absorbovať, nasiaknuť a prijať do seba všetku lásku, ktorú Boh a Mária na nás v danej chvíli vylievajú. Pri tomto spôsobe modlenia nám Mária otvára srdce pre prijatie Božej lásky. Snažíme sa vychutnávať osobnú Božiu lásku a Márii sa odovzdávame ako matke.“

Svätý ruženec sa možno modliť aj inak, napríklad tak, že budeme rozmýšľať pri jeho modlení, ako súvisí nejaké tajomstvo s naším životom. Pri uvažovaní nad návštevou Panny Márie u Alžbety si možno spomenieme na našu príbuznú v požehnanom stave. A poprosíme Pannu Máriu, aby aj ju duchovne navštívila a pomohla jej s ťažkosťami, ktoré prežíva pri očakávaní narodenia svojho dieťatka.

Na záver si pripomeňme ešte slová Panny Márie, ktorá povedala sestre Lucii:

Neexistuje žiaden problém, či už v rodine, alebo vo svete, ktorý by nebolo možné vyriešiť pomocou ruženca.

A keďže sa ľudia dnešného sveta ešte stále zmietajú v úzkostiach pandémie a iných ťažkostí, ružencom určite máme možnosť pridať svoju pomocnú ruku. Chceme Vám popriať, aby ste splnenie tohto prisľúbenia zakúsili aj vo svojich osobných životoch. Nech Vás Panna Mária chráni vo svojom Srdci a vyprosí Vám všetky potrebné milosti. To Vám želajú a do svojich modlitieb Vás zahŕňajú

Vaše sestry z Kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre

požiadajte o modlitbu